Kapitālsabiedrības publiskošanas politika 

Informācija par Kapitālsabiedrību atrodama iestādes mājaslapā: www.rpnc.lv/par-mums atbilstošajā sadaļā Kapitālsabiedrības darbība un tās apakšsadaļās un sadaļā Valde, kā arī ir izvietota atsevišķas apakšizvēlnes sadaļās Iepirkumi un Izsoles.

Mājaslapā tiek publiskota visa svarīgākā informācija par kapitālsabiedrības darbību, izņemot personu sensitīvus datus un iekšējos normatīvos dokumentus. Publiskotā informācija sniedz detalizētu un skaidru ieskatu kapitālsabiedrības darbībā.

Kapitālsabiedrības publiskošanas informāciju sagatavo Personāla vadības daļa, Resursu vadības departaments, Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departaments. Informācijas ievietošanu mājaslapā nodrošina Komunikācijas un klientu apkalpošanas daļa sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļu.

Esam izveidojuši tabulu, kurā detalizēts un uzskatāmi parādīts, kāda informācija saskaņā ar likumos noteikto tiek publiskota, kādos dokumentos ietverts tās saturs, kādā periodā un cik bieži šī informācija tiek publiskota.

 Likumā noteiktā publiskojamā informācija

Publiskošana 

 Informāciju saturošs dokuments

Vispārējie stratēģiskie mērķi, darbības un komercdarbības veidi  pastāvīgi Spēkā esošā vidējā termiņa attīstības stratēģija. Rezultatīvie rādītāji 2020.2022. gadam.
Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti  1 x gadā Informācija par finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātiem.
Veiktās iemaksas valsts budžetā vai pašvaldības budžetā  1 x gadā Informācija par iemaksām valsts budžetā.
Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu  1 x gadā Informācija par saņemto valsts budžeta finansējumu.
Informācija par valsts budžeta finansējuma izlietojumu  1 x pārskata   periodā Neauditēti ceturkšņu, pusgada, 9 mēnešu pārskati un saīsināti finanšu pārskati, auditēts gada pārskats.
Kapitālsabiedrības izstrādātie neauditētie pārskati

1 x pārskata periodā

(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Operatīvie finanšu pārskati: Bilance, Peļņas-zaudējumu aprēķins, Naudas plūsmas pārskats.
Starpperiodu vadības ziņojumi  2 x gadā Operatīvie starpperiodu vadības ziņojumi.
Atalgojuma politikas principi  1 x ceturksnī Atalgojuma politikas pamatprincipi un amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām.
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) kārtība  pastāvīgi Ziedošanas (dāvinājuma) veikšanas un pieņemšanas kārtība.
Paziņojums par vadības atbildību  pastāvīgi Paziņojums par vadības atbildību.
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats  1 x gadā Auditēts gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu.
Informācija par īpašuma struktūru  pastāvīgi RPNC nav līdzdalības citās sabiedrībās. Visas kapitāla daļas pieder valstij.
Informācija par organizatorisko struktūru  pastāvīgi Struktūras shēma.
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem  pastāvīgi Kapitālsabiedrība neziedo.
Informācija par iepirkumiem un izsolēm  pastāvīgi Iepirkumi un izsoles.
Informācija par kapitālsabiedrības valdi  pastāvīgi Par mums / Valde
Paziņotās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces pastāvīgi Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, to darba kārtība, lēmumi
Risku pārvaldība 1 x gadā Informācija par paredzamiem riska faktoriem, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu