Reibuma noteikšanas ekspertīzes

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir tiesu ekspertīžu iestāde (Ministru kabineta 2016. gada 20. decembrī noteikumi Nr. 835  “Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru”), kurā narkoloģiskās palīdzības dienestā strādājošie sertificētie tiesu eksperti veic narkoloģiskās ekspertīzes – alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes uz personu narkoloģiskā izpēte un ķīmiski toksikoloģiskās ekspertīzes – ķīmiski toksikoloģiska izpēte narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, spirta un tā homologu un aizvietotāju noteikšanai.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” tiesu eksperti-narkologi un tiesu eksperti-ķīmiķi pārsvarā nodarbināti Narkoloģiskās palīdzības dienesta Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļā (ANPREN).

ANPREN veic:

  1. medicīniskās pārbaudes personām, kuras ANPREN nogādā Valsts policijas, Valsts robežapsardzes, pašvaldības policijas, probācijas dienesta amatpersonas saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumiem Nr. 394 “Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība” vai Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr.719 “Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi”, vai personām, kuras ierodas ar darba devēja nosūtījumu, kā arī personām, kuras vērsušās ANPREN ar rakstveida iesniegumu;
  2. narkoloģiskās ekspertīzes;
  3. tiesu ķīmiski toksikoloģiskās ekspertīzes;
  4. bioloģiskās vides materiāla paraugu testēšanu ar enzimātisko imūnmetodi un ķīmiski toksikoloģiskos izmeklējumus paraugiem, kas nosūtīti no citām ārstniecības iestādēm;
  5. ar ārstniecības iestādēm, kuras tiesīgas veikt iepriekš norādītajos Ministru kabineta noteikumos (Nr. 15 un Nr. 394) paredzētās medicīniskās pārbaudes, noslēgtu līgumu ietvaros ANPREN Ķīmiski toksikoloģiskajā laboratorijā nosaka alkohola, narkotisko un psihotropo vielu klātbūtni no šīm ārstniecības iestādēm saņemtajos bioloģiskās vides materiāla paraugos;
  6. veic bioloģiskās vides materiāla paraugu izmeklējumus uz personas iesnieguma pamata pēc personu identificējoša dokumenta  uzrādīšanas.

ANPREN atrodas Tvaika ielā 2, k-4, Rīgā, LV-1005. Nodaļa strādā 24 stundas diennaktī.

ANPREN tālrunis: 67080249; e-pasts: rpnc@ rpnc.lv

ANPREN Ķīmiski  toksikoloģiskās laboratorijas tālrunis: 67080255

Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija ir ANPREN struktūrvienība.

Informācija Ķīmiski toksikoloģiskās laboratorijas apmeklētājiem un personālam – saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 20. janvārī noteikumi Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 63.19 punktu

Personai, kura vēlas veikt medicīnisko pārbaudi, Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļā jāiesniedz rakstveida iesniegums, kura forma noteikta Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 394 “Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība” 3. pielikumā “Iesniegums medicīniskās pārbaudes veikšanai”.

Iesniegums medicīniskās pārbaudes veikšanai

Iesnieguma veidlapa “Iesniegums pakalpojuma veikšanai Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļā

 Ja pārbaudāmā persona nepiekrīt Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” veiktas medicīniskās pārbaudes rezultātiem, pārbaudāmā persona mēneša laikā ir tiesīga pieprasīt veikt atkārtotu bioloģiskās vides laboratorisku izmeklēšanu. Galīgo atzinumu pēc atkārtotu laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas sniedz cits ārstniecības iestādes ārsts.

 Iesnieguma veidlapa atkārtotai bioloģiskās vides materiāla veikšanai laboratorijā