Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes priekšsēdētājs apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un tajos ir ietverta patiesa informācija.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1. ceturkšņa bilance
1. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu aprēķins
1. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

Neauditēts pusgada pārskats

2. ceturkšņa bilance
2. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu aprēķins
2. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

Neauditēts 9 mēnešu pārskats

3. ceturkšņa bilance
3. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu aprēķins
3. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

Neauditēts pārskats

Bilance par 2022.gadu 

Peļņas vai zaudējumu pārskats par 2022.gadu

Naudas plūsmu pārskats par 2022.gadu

Auditēts pārskats

2022. gada pārskats

 Revidentu ziņojums par 2022.gadu

Saīsinātie finanšu pārskati

1. ceturkšņa maksājumi un saistības
2. ceturkšņa maksājumi un saistības
3. ceturkšņa maksājumi un saistības

4. ceturkšņa maksājumi un saistības

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

1. ceturkšņa kapitāla izmaiņu pārskats

2. ceturkšņa kapitāla izmaiņu pārskats

3. ceturkšņa kapitāla izmaiņu pārskats

4. ceturkšņa kapitāla izmaiņu pārskats

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gadu