Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes priekšsēdētājs apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un tajos ir ietverta patiesa informācija.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1. ceturkšņa bilance
1. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu aprēķins
1. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

Neauditēts pusgada  pārskats

2. ceturkšņa bilance
2. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu aprēķins
2. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

Saīsinātie finanšu pārskati

1. ceturkšņa maksājumi un saistības

2. ceturkšņa maksājumi un saistības
3. ceturkšņa maksājumi un saistības
4. ceturkšņa maksājumi un saistības

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

1. ceturkšņa kapitāla izmaiņu pārskats

2. ceturkšņa kapitāla izmaiņu pārskats
3. ceturkšņa kapitāla izmaiņu pārskats
4. ceturkšņa kapitāla izmaiņu pārskats