Atalgojuma politikas pamatprincipi

 1. Atlīdzību darbiniekiem nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu, Ministru kabineta noteikumiem, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (turpmāk – Atlīdzības likums), Ārstniecības likumu, Ministru kabineta noteikumiem, regulējošiem darba samaksu un atlīdzību, atbilstoši Centra valdes lēmumiem, amatu sarakstā vai iekšējos normatīvajos aktos paredzētajām amatu mēnešalgām un likmēm, izpildāmā darba apjomam un darbinieka kvalifikācijai un Nacionālā veselības dienesta noslēgto līgumu nosacījumiem.
 2. Centrā nodarbinātajām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, Ārstniecības likuma izpratnē, ir piemērojamas darba tiesiskās attiecības regulējošu normatīvo aktu normas (Darba likums u.c.) tiktāl, ciktāl darba tiesiskās attiecības nereglamentē Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, vai Ārstniecības likums, un uz šo likumu pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.
 3. Amatu sarakstus un iekšējos normatīvos aktus par atlīdzības noteikšanu darbiniekiem apstiprina Centra valdes priekšsēdētājs.
 4. Mēnešalgas apmēru norāda darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un darba ņēmēju. Mēnešalgas apmēra izmaiņu gadījumā darba līgumā izdara attiecīgus grozījumus, kurus noformē rakstveidā kā atsevišķu vienošanos vai rīkojumu un paraksta abas līgumslēdzēju puses.
 5. Darbiniekam, kurš darbu pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), darba samaksu izmaksā proporcionāli šo pienākumu pildīšanas laikam.
 6. Darbinieka vidējo izpeļņu aprēķina tikai no darba samaksas.
 7. Centrā tiek organizēta sekojoša darba samaksa:

7.1 laika algas samaksa, ko aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma;

7.2 akorda (gabaldarba) algas samaksa, kuru aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.

 1. Darba samaksa  ietver mēnešalgu, normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas, naudas balvas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu (t.i. samaksa par atvaļinājumu un papildatvaļinājumu, piemaksa par papildus darbu, par virsstundu darbu, par darbu naktī, piemaksa par darba vides riska faktoriem, citas piemaksas, par
 2. Darbinieku mēnešalgas   apmēru  nosaka, atbilstoši apstiprinātajām amata kvalifikācijas kategorijām  un noteiktajām mēnešalgu skalām.
 3. Amata kvalifikācijas kategorijas nosaka, novērtējot amatus saskaņā ar Centrā izstrādāto un apstiprināto darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas metodiku.  Metodika  izstrādāta atbilstoši normatīvajiem aktiem par intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem, precizējot vērtēšanas rādītāju pakāpes un ņemot vērā Centra darbības specifiku.
 4. Darbinieka mēnešalgas konkrēto apmēru nosaka saskaņā ar darbinieka kvalifikācijas līmeni  ņemot vērā  amata pienākumu specifiku  un atbildības līmeni,  darbinieka profesionālo kvalifikāciju  un pieredzi.

Piemaksas, materiālā stimulēšana un sociālās garantijas

Darbinieks var saņemt piemaksu Darba likumā, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, darba Koplīgumā un  darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā paredzētajā kārtībā un apmērā:

 • piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku saskaņā ar darba vides riska novērtējumu par darbu, kas saistīts ar paaugstinātu psiholoģisko un fizisko slodzi vai risku darbinieka drošībai un veselībai – 5-25% no mēnešalgas;
 • mēnešalgas palielinājuma piemaksa par darba stāžu ārstniecības jomā Centra ārstniecības personām
 • par papildu darbu (prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta amata pienākumu pildīšanu, darba apjoma paplašināšanos), izvērtējot darba sarežģītības pakāpi, apjomu un atbildības līmeni,
 • piemaksa par nakts darbu, virsstundu darbu un par darbu svētku dienās saskaņā ar Darba likumu un Atlīdzības likumu,
 • piemaksu par personisko darba ieguldījumu, intensitāti un darba kvalitāti,  ņemot vērā darbinieka personisko darba ieguldījuma, kvalitātes un darba intensitātes izvērtējumu  un šādus kritērijus : darbinieka radošais un organizatoriskais ieguldījums  darbā, darba stāžs struktūrvienībā, papildus pienākumu veikšana un darba intensitāte aizvietojot citus darbiniekus, iniciatīvas paušana darba procesa pilnveidošanā, saskarsmes un sadarbības kvalitāte ar citiem kolēģiem un pacientiem,  ētikas un lojalitātes ievērošana.

Virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darba devējs un darbinieks par to vienojušies rakstveidā. Darbiniekam par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā pēc viņa lūguma un vienojoties ar darba devēju nostrādātās virsstundas var kompensēt, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku citā nedēļas dienā atbilstoši nostrādāto virsstundu vai svētku dienā nostrādāto stundu skaitam.

Darbiniekam var tikt piešķirta vienreizēja naudas balva apaļās jubilejās un sakarā ar svarīgu notikumu (sasniegumu) – ne vairāk kā vienas minimālās mēneša  algas apmērā, izvērtējot darbinieka ieguldījumu Centra  mērķu sasniegšanā un veicamā darba kvalitāti.

Centrā pabalstu un kompensāciju izmaksas sedz saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Latvijas Republikas Darba likumu, Latvijas Republikas Darba aizsardzības likumu un Koplīgumu.

Centrs darbiniekus apdrošina  pret nelaimes gadījumiem.

2023. gads

Amatu grupas Amatpersonu un amatu skaits Darba samaksa mēnesī bruto, EUR

Valdes priekšsēdētājs

1

5380.00

Valdes loceklis

1

4842.00

Valdes loceklis

1

4842.00