Ilgstoša sociālā aprūpe

Ilgstošu sociālo aprūpi un rehabilitāciju saņem personas ar smagiem garīgiem traucējumiem, sākot no 18 gadu vecuma līdz pat mūža galam.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” atrodas Cēsu novadā, Vecpiebalgas pagastā „Greiveros”, LV-4122.

Aprūpes centrā „Vecpiebalga” par klientiem rūpējas 33 cilvēku personāls: ārsts, 6 medicīnas māsas, 12 aprūpētāji, darba terapijas instruktors, sociālais darbinieks un saimnieciskais dienests.

Aprūpes centra „Vecpiebalga” vadītāja ir Ilze Bukovska: 64161370

Ārsta un sociālā darbinieka tālrunis: 64161369
Medicīnas māsu tālrunis: 64161342

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” sniedz pakalpojumu 74 pilngadīgām personām:

 • kuru psihiatrisko saslimšanu raksturo smagi garīga rakstura traucējumi;
 • ir iestājusies invaliditāte (1.vai 2.grupa);
 • regulāri lietojot ārsta nozīmēto terapiju, nav nepieciešama stacionāra palīdzība;
 • ir traucētas personas pašaprūpes spējas, kas rada dažādas sociālās problēmas;
 • pašvaldību sociālo pakalpojumu sniedzēji nevar nodrošināt personu aprūpi mājās.

Ilgstošas sociālās aprūpes centra „Vecpiebalga”  mērķis ir sniegt kvalitatīvus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tā galvenie uzdevumi ir:

 • nodrošināt pastāvīgu dzīves vietu un diennakts aprūpi, lai apmierinātu klientu pamatvajadzības (mājokli, trīs ēdienreizes dienā, apģērbu, gultas piederumus, personīgo higiēnu, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus u.c.);
 • nodrošināt primāro veselības aprūpi (ģimenes ārstu, psihiatru, ārstniecības personu veselības aprūpes plāna izpildi), sniegt pirmo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā;
 • nodrošināt klientu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu, uzlabotu vai saglabātu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;
 • nodrošināt klientiem saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iespēju tikties ar ģimenes locekļiem, radiniekiem un draugiem;
 • nodrošināt sociālā darba speciālistu atbalstu klienta problēmu risināšanā;
 • veicināt klientu integrāciju sabiedrībā, personīgo naudas līdzekļu (15% no pensijas vai pabalsta) saņemšana vienu reizi mēnesī;
 • nodrošināt klientiem informācijas pieejamību un viņu personas datu aizsardzību
 • īstenot arī citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Kā šo pakalpojumu saņemt?

Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga”  sniedz valsts finansētu pakalpojumu no kura vienu daļu apmaksā Labklājības ministrija, bet otru daļu klients (līdz 85% no savas pensijas vai valsts sociālā pabalsta).  Par iespējām saņemt pakalpojumu Ilgstošas sociālās aprūpes centrā „Vecpiebalga” interesēties pie:

 • aprūpes centra sociālā darbinieka – tālrunis: 64161369
 • personas dzīves vietas pašvaldības sociālajā dienestā, kur kārto nepieciešamās formalitātes. Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, psihiatra atzinums par speciālo kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija.
 • pakalpojumu sniegšanu pieaugušām personām koordinē Sociālās integrācijas valsts aģentūras Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļa, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015. Vairāk informācijas šeit.

ISAC “Vecpiebalga” aprūpes vides raksturojums

Centra “Vecpiebalga” atrašanās vieta kartē

Informāciju par to, kā vislabāk nokļūt līdz aprūpes centram „Vecpiebalga”, saņemsit, zvanot uz iestādes tālruņiem: 64161370 vai 64161369.