Riska vadība, paredzamie riska faktori

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC) risku pārvaldības sistēmas iekšējo normatīvo bāzi veido RPNC Ētikas kodekss, RPNC Darba kārtības noteikumi, amatu apraksti, medicīnas iestādes Publisko iepirkumu organizēšanas kārtība, Noteikumi par pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēmu, Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu un Risku vadības politika.

Regulāra risku analīze, iesaistot RPNC darbiniekus, risku samazināšanas pasākumu plānošana un izpilde, darbinieku mācības un konsultēšana nodrošina savlaicīgu risku identificēšanu un efektīvu vadīšanu, šos riskus maksimāli ierobežojot un novēršot.

Regulāri tiek sagatavotas risku analīzes pēc Sabiedrības valdes vai darbinieku pieprasījumiem.

Atbilstoši valstī izsludinātajai vīrusinfekcijas COVID-19 ierobežošanas ārkārtējai situācijai ir izstrādāta RPNC Risku karte, kurā aprakstīti konkrētie riski, to cēloņi, iespējamās sekas, pasākumi risku mazināšanai un atbildīgās personas par konkrēto risku uzraudzību un seku samazināšanu. Paredzamie riska faktori – valsts teritorijā izsludinātās ārkārtas situācijas ietekme uz Sabiedrības darbību ārkārtas situācijas laikā un ilgtermiņa ārkārtas situācijas ietekme uz Sabiedrības darbību ilgtermiņā. To var ietekmēt pacientu skaita palielināšanās, Sabiedrības finanšu stabilitāte sakarā ar neparedzētiem papildus izdevumiem ārkārtas situācijas laikā, darbinieku psihoemocionālās slodzes ievērojama pieauguma sekas, iespējamie medikamentu, aprūpes piederumu un citu Sabiedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamo priekšmetu piegādes traucējumi un sadarbības partneru nespēja pildīt saistības ārkārtas situācijas apstākļos.

Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, lai novērstu:

  • korupciju un interešu konfliktus;
  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
  • terorisma un proliferācijas (masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanas, glabāšanas, pārvietošanas, lietošanas un izplatīšanas) finansēšanu;
  • nodrošinātu atbilstošo sankciju pārvaldību.

Pasākumi korupcijas riska novēršanai