Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un tajos ir ietverta patiesa informācija.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1. ceturkšņa bilance
1. ceturkšņa peļņas – zaudējumu aprēķins
1. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

2. ceturkšņa bilance
2. ceturkšņa peļņas – zaudējumu aprēķins
2. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats 

4. ceturkšņa bilance
4. ceturkšņa peļņas – zaudējumu aprēķins
4. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

Neauditēts pārskats

9 mēnešu bilance
9 mēnešu naudas plūsmas pārskats
9 mēnešu peļņas – zaudējumu aprēķins

Auditēts pārskats

RPNC 2017. gada pārskats

Revidenta ziņojums

Saīsinātie finanšu pārskati

1. ceturkšņa aizņēmumu pārskats
1. ceturkšņa maksājumi un saistības

2. ceturkšņa aizņēmumu pārskats
2. ceturkšņa maksājumi un saistības

9 mēnešu aizņēmumu pārskats
9 mēnešu maksājumi un saistības

4. ceturkšņa aizņēmumu pārskats
4. ceturkšņa maksājumi un saistības