Nr. p.k. RPNC darbību reglamentējošie normatīvie akti
 
1.

Publiskas personas kapitālsabiedrības

vispārējās darbības un pārvaldības jomā:

1.1. Valsts pārvaldes iekārtas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.2. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.3. Ministru kabineta 17.07.2019. rīkojums Nr. 368 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vispārējo stratēģisko mērķi”;
1.4. Komerclikums;
1.5. likums Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.6. Trauksmes celšanas likums
1.7. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.8. Veselības aprūpes finansēšanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.9. Publisko iepirkumu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.10. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.11. Darba likums un Darba aizsardzības likums un uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.12. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.13. likums Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.14. Par prakses ārstiem;
1.15. Psihologu likums;
1.16. Informācijas atklātības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
1.17. Iesniegumu likums;
1.18. Nacionālie normatīvie akti grāmatvedības jomā un Starptautiskie grāmatvedības standarti;
1.19. Arhīvu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.
2. Veselības aprūpes jomā:
2.1. Ārstniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
2.2. Pacientu tiesību likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
2.3. Veselības aprūpes finansēšanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
2.4. Farmācijas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
2.5. Bērnu tiesību aizsardzības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
2.6. normatīvie akti Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa īstenošanas jomā (Krimināllikuma 68. pants, Kriminālprocesa likums)
2.7. Normatīvie akti, kuri reglamentē kārtību, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpas gaisā, kā arī konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi (Ārstniecības likums, Ceļu satiksmes likums, Administratīvas atbildības likums,  Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums un citi likumi un uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi)
2.8. Likums “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.
3. Sociālās aprūpes jomā:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
Likums par sociālo drošību.
4. Tiesu ekspertīžu jomā:
4.1. Tiesu ekspertu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi;
4.2. Krimināllikums un Kriminālprocesa likums, Administratīvā procesa likums, Civillikums un Civilprocesa likums;
4.3. Ministru kabineta 13.11.2018. noteikumi Nr. 695 “Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība”.
5. Pētījumu un izglītības jomā:
5.1. Pacientu tiesību likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi pētījumu jomā;
5.2. Farmācijas likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 289 “Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām”;
5.3. Ārstniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumi Nr. 891 “Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība
5.4. Uz Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi prakses jomā;
5.5. Ministru kabineta 30.08.2011. noteikumi Nr. 685 “Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība”.
6. Datu aizsardzības jomā:
6.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
6.2. Fizisko personu datu apstrādes likums;
6.3. Pacientu tiesību likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.