Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes priekšsēdētājs apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un tajos ir ietverta patiesa informācija.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1. ceturkšņa bilance
1. ceturkšņa peļņas – zaudējumu aprēķins
1. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

3. ceturkšņa bilance
3. ceturkšņa peļņas – zaudējumu aprēķins
3. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

Neauditēts pusgada pārskats

1. pusgada bilance
1. pusgada peļņas – zaudējuma aprēķins
1. pusgada naudas plūsmas pārskats

Neauditēts pārskats

2019. gada bilance
2019. gada naudas plūsmas pārskats
2019. gada peļņas – zaudējuma aprēķins

Auditēts pārskats

RPNC 2019. gada pārskats
Revidenta ziņojums

Saīsinātie finanšu pārskati

1. ceturkšņa maksājumi un saistības
2. ceturkšņa maksājumi un saistības
3. ceturkšņa maksājumi un saistības
4. ceturkšņa maksājumi un saistības

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats