2020. gada 28. decembrī apstiprināts “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.–2023. gadam”.

Ziņojums par  plāna izpildi 2021. un 2022. gadā:

Līdz 2021. gadam Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Centrs) pretkorupcijas risku vadība un plāna “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.–2023. gadam” (turpmāk – Plāns) izstrāde bija  ar 2020. gada 21. augusta rīkojuma Nr. 01-05/116 “Par darba grupas izveidi” izveidotās darba grupas, ko vadīja Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītāja

Ar 2022.gada janvāri Centrā izveidota jauna struktūrvienība Kvalitātes vadība un risku pārvaldības daļa, kuras kompetencē ietilpst arī risku pārvaldības sistēmas nodrošināšana, t.sk. pretkorupcijas risku kontekstā.

Pašreiz spēkā ir Plāns, kurš apstiprināts ar Centra 28.12.2020. rīkojumu Nr. 01-05/177 “Par Pretkorupcijas pasākumu plānu 2021.–2023. gadam” un notiek darbs pretkorupcijas risku pārskatīšanas un plāna aktualizēšanas nākamajam periodam.

Iepriekšējā periodā paveiktais korupcijas risku novēršanā:

Personāla vadībā:

 • Centrs turpina nodrošināt personāla atlases atklātumu, ievietojot Centra tīmekļvietnē un citur informāciju par esošajām un aktuālajām Centra vakancēm – Vakances – RPNC, sociālajos tīklos (Facebook), darba meklēšanas portālā CV Market.
 • Darba samaksa tiek noteikta ar valdes lēmumu atbilstoši iekšējā normatīvajā aktā (turpmāk – INA) “Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” noteiktajam.
 • Centrs turpina iepazīstināt un izglītot visus Centra darbiniekus, uzsākot darba attiecības un reizi trijos gados, par iespējamiem korupcijas gadījumiem un interešu konflikta situācijām. Pēdējā Centra darbinieku apmācība par interešu konflikta un korupcijas novēršanu tika veikta 2021.gada 12.janvārī KNAB organizētā attālināta seminārā.   gada 10.februārī tika aktualizēts Centra INA “Ētikas kodekss”, ar kuru atkārtoti tika iepazīstināti Centra esošie darbinieki.
 • 2020. gada 1.jūlijā Centra iekšlapā ievietots KNAB izstrādāts praktisks informatīvais materiāls “Kā atpazīt korupciju”, ar ko iepazīstināti visi Centra darbinieki.

Komunikācijas vadībā un informācijas apritē:

 • Centra ārējā tīmekļvietnē ir publicēta aktuālā informācija par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un Centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to sniegšanas un apmaksas kārtību. Šī informācija bija pieejama iesaistītajām/ieinteresētajām pusēm arī klātienē.
 • Centra iesaistītajām/ieinteresētajām pusēm ir nodrošināta iespēja informēt Centra vadību par personāla negodprātīgu vai neētisku rīcību, Ētikas kodeksu normu pārkāpumu (t.sk. par iespējamu interešu konfliktu vai korupcijas risku), iesniedzot ziņojumu/iesniegumu: 1) pa pastu uz Centra juridisko adresi, 2) pa e-pastu uz adresi rpnc@rpnc.lv, 3) kā rakstisku iesniegumu klātienē vai ievietojot pastkastītē Ambulatori-konsultatīvās nodaļas (G ēkas) 1.stāvā, 4) izmantojot elektronisko veidlapu vietnē rpnc.lv vai 5) nosūtot elektroniski uz trauksme@rpnc.lv.
 • Kārtību, kādā Centrā var iesniegt un tiek izskatīti trauksmes cēlēju ziņojumi, nosaka Centra noteikumi par iekšējas trauksmes celšanas sistēmu: https://rpnc.lv/par-mums/trauksmes-celsana/

Iepirkumu vadībā:

 • Saskaņā ar Centra INA “Publisko iepirkumu organizēšanas kārtība” ir izveidota Iepirkuma komisija, kur lēmumu pieņemšana notiek sēdēs ar balsu vairākumu. Visi iesaistītie darbinieki paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir jebkādā veidā saistīti ar iepirkumu.
 • Noslēgto līgumu izpildes procesā līgumā noteiktā atbildīgā persona izmanto programmatūras  atbalstu, kas palīdz kontrolēt līgumā noteikto summu ievērošanu, lai tā netiktu pārsniegta
 • Pirms iepirkuma nolikuma, t.sk. tehniskās specifikācijas apstiprināšanas, tiek veikts novērtējums, piemērojot “četru acu” principu.

Rīcība ar ierobežotas pieejamības/konfidenciālu informāciju:

 • Katru gadu Centrs aktualizē un apstiprina Ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu, 07.2022. Centra rīkojums “Par ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu” ar kuru iepazīstināti Centra darbinieki.
 • gada 12.janvārī aktualizēti Centra INA “Informācijas sistēmu drošības iekšējie noteikumi” un “Informācijas sistēmu izmaiņu pārvaldības noteikumi”, ar kuru iepazīstināti Centra darbinieki.

Rīcībā ar centra mantu un skaidru naudu:

 • Nodrošināta INA “Mobilo sakaru izmantošanas un to izdevumu plānošanas, kompensēšanas un kontroles kārtība” prasību izpilde. 2022.gada 13.jūlijā ar rīkojumu Nr.01-05/81 “Par 2018. gada 1. oktobra rīkojumā Nr. 01-05/146 “Par mobilo sakaru izdevumu limitiem” 1.pielikumu” tika aktualizēti mobilo izdevumu limiti, to administrēšanas process.
 • Nodrošināta INA “Autotransporta izmantošanas kārtība” prasību izpilde, kas paredz Centra autotransporta aprīkošanu ar GPS ierīcēm, degvielas patēriņa apjoma noteikšanu un uzraudzību, degvielas karšu atbilstošu izmantošanu, nobraukuma, patēriņa u.c. normu ievērošanu.
 • Nodrošināta INA “Kārtība, kādā VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” stacionārā pieņem glabāšanā, glabā un izsniedz pacienta dokumentus, naudu, vērtslietas un citas personīgas mantas” prasību ievērošana, tajā skaitā, nodrošinot “četru” acu principu procesa realizēšanā.

Iekšējā uzraudzībā:

 • Plānu paredzēts pārskatīt un aktualizēt 2023.gadā, pārskatot pretkorupcijas riskus, izvērtējot līdzšinējos pretkorupcijas pasākumus un nosakot papildus pasākumus, ja tiks konstatēts, ka tas ir nepieciešams.