Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes priekšsēdētājs apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un tajos ir ietverta patiesa informācija.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1. ceturkšņa bilance
1. ceturkšņa peļņas vai zaudējumu aprēķins
1. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

Neauditēts 9 mēnešu pārskats

9 mēnešu bilance
9 mēnešu peļņas vai zaudējumu aprēķins
9 mēnešu naudas plūsmas pārskats

Neauditēts pusgada pārskats

1. pusgada bilance
1. pusgada peļņas vai zaudējuma aprēķins
1. pusgada naudas plūsmas pārskats

Neauditēts pārskats

2020. gada bilance
2020. gada naudas plūsmas pārskats
2020. gada peļņas vai zaudējuma aprēķins
Starpperiodu vadības ziņojums par 12 mēnešiem

Auditēts gada pārskats

2020. gada pārskats

Revidentu ziņojums par 2020.gadu 

Saīsinātie finanšu pārskati

1. ceturkšņa maksājumi un saistības
2. ceturkšņa maksājumi un saistības
3. ceturkšņa maksājumi un saistības
4. ceturkšņa maksājumi un saistības

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

1. ceturkšņa kapitāla izmaiņu pārskats
2. ceturkšņa kapitāla izmaiņu pārskats
9 mēnešu kapitāla izmaiņu pārskats
12 mēnešu kapitāla izmaiņu pārskats