Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un tajos ir ietverta patiesa informācija.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1. ceturkšņa bilance

1. ceturkšņa peļņas – zaudējumu aprēķins

1. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

Neauditēts pusgada pārskats

1. pusgada bilance

1. pusgada peļņas – zaudējumu aprēķins

1. pusgada naudas plūsmas pārskats

Vadības ziņojums par 1. pusgadu

Neauditēts pārskats

9 mēnešu bilance

9 mēnešu naudas plūsmas pārskats

9 mēnešu peļņas – zaudējuma aprēķins

Vadības ziņojums par darbību 9 mēnešos

Gada bilance

Gada naudas plūsmas pārskats

Gada peļņas – zaudējumu pārskats

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Operatīvs vadības ziņojums par darbību 2016. gadā

Auditēts gada pārskats

RPNC 2016. gada pārskats

Finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti

Saīsinātie finanšu pārskati

1.ceturkšņa aizņēmumu pārskats
2.ceturkšņa aizņēmumu pārskats
3.ceturkšņa aizņēmumu pārskats
4.ceturkšņa aizņēmumu pārskats
1.ceturkšņa maksājumi un saistības
2.ceturkšņa maksājumi un saistības
3.ceturkšņa maksājumi un saistības
4.ceturkšņa maksājumi un saistības

Arhīvs