Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un tajos ir ietverta patiesa informācija.

Auditēts gada pārskats

RPNC 2014. gada pārskats

Zvērinātu revidentu ziņojums

Dalībnieku sapulces protokols