Akadēmiskais pētījums RPNC valdes priekšsēdētāja 2020. gada 6. novembrī apstiprinātajā iekšējā normatīvajā aktā Nr. 01-16/20/13 “Pētījumu īstenošanas kārtība” izpratnē ir novērojumu izpēte jeb beziejaukšanās pētījums, kura gaitā studējošais pētnieks iegūst jaunas zināšanas, iemaņas un tehnoloģiskās atziņas, kas saistītas ar studiju un ārstniecības procesu bez iejaukšanās un ietekmes uz pētījumā iesaistītā dalībnieka (pacienta) veselības stāvokli.

Akadēmisko pētījumu īstenošanas mērķis ir atbalstīt akadēmiskajās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās studējošo pētniecisko darbību medicīnas un veselības zinātnēs, sekmējot kvalificētu speciālistu sagatavošanu un kvalificēta personāla piesaisti.

Šāda pētījuma īstenošana RPNC pieļaujama tikai ar RPNC rakstisku atļauju un RPNC darbinieka – pētījuma klīniskā vadītāja, uzraudzībā, kuram ir konkrētā pētījuma veikšanai atbilstoša profesionālā kvalifikācija.

Prasības, kuras pētniekam jāievēro, lai RPNC īstenotu klīnisko vai akadēmisko pētījumu, ir noteiktas RPNC valdes priekšsēdētāja 2020. gada 6. novembrī apstiprinātajā iekšējā normatīvajā aktā Nr. 01-16/20/13 “Pētījumu īstenošanas kārtība”. Sadaļa no normatīvā akta, kurā skaidrota akadēmiskā (studējošā) pētījuma īstenošanas kārtība, pieejama šeit – “Akadēmiskā (studējošā) pētījuma īstenošanas kārtība”

Lai saņemtu atļauju akadēmiskā (studējošā) pētījuma veikšanai RPNC, nepieciešams iesniegt rakstisku pieteikumu, aizpildot veidlapu par pieteikumu akadēmiskā pētījuma īstenošanai ārstniecības iestādē un konfidencialitātes apliecinājumu, kā arī iesniedzot “Akadēmiskā (studējošā) pētījuma īstenošanas kārtībā” prasīto informāciju, nosūtot to uz rpnc@rpnc.lv – pieteikumi tiek pieņemti tikai elektroniski e-pastā.

Veidlapa pieejama šeit – Pieteikums akadēmiskā pētījuma īstenošanai ārstniecības iestādē un konfidencialitātes apliecinājums

Svarīga pētījuma pieteikuma sastāvdaļa ir pētījuma protokols jeb pētnieciskā darba apraksts, kurā tiek pausta ne tikai pētāmās tēmas aktualitāte, bet vienlaikus arī aprakstītas pētījumā izmantotās metodes (gan datu ievākšana, gan to analīze) u.c.

Iesniedzot dokumentus pētījuma īstenošanai RPNC, tiks vērtēts pētnieciskā darba apraksts un tajā ietvertā informācija pēc šādiem punktiem:

  • Pētnieciskā darba tēma
  • Pētnieciskā darba aktualitāte
  • Darba mērķis
  • Darba uzdevumi
  • Darba hipotēze/-es
  • Darbā izmantojamās metodes/instrumenti
  • Datu apstrādes un analīzes metodes

Informējam, ka pētījuma pieteikuma izskatīšanas laiks var būt līdz 20 darba dienām, tāpēc aicinām pieteikumus iesniegt savlaicīgi!

Papildus informāciju par akadēmiskā (studējošā) pētījuma īstenošanu iespējams iegūt, rakstot e-pastā  vai rpnc@rpnc.lv .