Tiesu ekspertīzes

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir tiesu ekspertīžu iestāde.

Tiesas ekspertīze ir procesuāla darbība, kuru veic viens vai vairāki tiesu eksperti pēc procesa virzītāja lēmuma krimināllietas vai civillietas ietvaros, un kuras saturs ir ekspertīzei iesniegto objektu pētīšana, lai noskaidrotu procesam nozīmīgus faktus un apstākļus, – par to tiek sniegts eksperta atzinums.

Ekspertīzes objekts ir fiziska persona (ekspertējamā persona), ekspertējamās personas medicīniskā dokumentācija, krimināllietas, administratīvās lietas vai civillietas materiāli, kā arī, ja nepieciešams, citi objekti, kuru izpēte var sniegt atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti lēmumā par ekspertīzes noteikšanu.

Tiesu psihiatrisko ekspertīzi ekspertējamai personai veic ambulatori vai stacionāri, saskaņā ar procesa virzītāja lēmumu. Ekspertīze notiek, pamatojoties uz normatīvajos aktos paredzētā kārtībā apstiprinātu medicīnisko tehnoloģiju. Visi Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra tiesu eksperti ir saņēmuši Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertu padomes izdotu tiesu eksperta sertifikātu. Tiesu ekspertīzes veic 11 tiesu eksperti – psihiatri un 5 tiesu eksperti – psihologi. Tiesu ekspertu reģistrs ir atrodams Latvijas Tiesu administrācijas mājaslapā.

Tiesu ekspertīžu veidi:

  1. tiesu psihiatriskās ekspertīzes;
  2. tiesu psiholoģiskās ekspertīzes;
  3. kompleksās tiesu ekspertīzes, ko veic ekspertu komisija un kurās apvienota tiesu psihiatriskā un tiesu psiholoģiskā ekspertīze, un kurās arī iespējama citu medicīnas nozare ekspertu vai speciālistu piedalīšanās, ja to noteicis procesa virzītājs.

Tiesu eksperts veic visas izpētes un nosaka izmeklējumus, kas ir nepieciešami un pietiekami atzinuma sniegšanai. Tiesu eksperts atbild ne tikai uz ekspertīzei uzdotajiem jautājumiem, bet arī par citiem apstākļiem, ko eksperts atklājis pēc savas iniciatīvas un savas kompetences ietvaros. Tiesu eksperta profesionālo darbību nosaka Tiesu ekspertu likums, tiesu eksperta procesuālo darbību nosaka Krimināllprocesa likums.

Ambulatorā tiesu ekspertīžu nodaļa atrodas Rīgā, Tvaika ielā 2 (R ēka), LV-1005.

tālrunis: 67080201 (no 8:30 – 17:00)

Pēc procesa virzītāja lēmuma tiesu psihiatriskās ekspertīzes veic Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrā ar apsardzi, kas atrodas Rīgā Laktas ielā 6, LV-1013. Šeit pēc procesa virzītāja lēmuma:

  • šeit tiek veiktas stacionārās tiesu ekspertīzes apcietinātām un notiesātām personām;
  • tiek veikta piespiedu ārstēšana sociāli bīstamām personām, saskaņā ar Krimināllikumā noteikto, kuras psihisko traucējumu dēļ atzītas par nepieskaitāmām vai ierobežoti pieskaitāmām, un tiesa, šā iemesla dēļ, noteikusi tām medicīniska rakstura piespiedu līdzekli – piespiedu ārstēšanu specializētā psihiatriskajā stacionārā ar apsardzi.

Ekspertīžu lietas no procesa virzītāja pieņem un procesa virzītājam izsniedz Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ekspertīžu lietvedībā:

darba dienās: 10:00 – 12:00; 14:00 – 15:30

Lai lietu izņemtu, personai ir jābūt pilnvarai, kas apliecina tiesības lietu saņemt, un dienesta apliecībai ar zīmogu. Lieta pa pastu tiek izsūtīta tikai īpašos gadījumos, kad to, norādot pamatotu iemeslu, rakstiski pieprasījis procesa vadītājs.

Ekspertīzēs iegūtai informācijai ir noteikta īpaša aizsardzība. Saskaņā ar Tiesu ekspertu likumā noteikto tiesu eksperta pienākumu, ekspertīzē iegūto informāciju sniedz tikai ekspertīzes noteicējam vai viņa pilnvarotai personai. Eksperta atzinums ir viens no pierādījumiem tiesā.

Par Krimināllikuma 68. pantā paredzēto medicīniska rakstura piespiedu līdzekli lemj tiesa, pamatojoties uz ārstu – ekspertu atzinumu.

Kā nokļūt?

Lai nokļūtu Tvaika ielā 2, var izmantot šādu sabiedrisko transportu (virzienā no pilsētas centra):

TransportsNumursPieturvieta
Autobuss2, 11, 24, 48Sarkandaugava
Autobuss49Psihiatrijas un narkoloģijas centrs
Tramvajs5Duntes iela, Tilta iela
Trolejbuss3Tilta iela, Sarkandaugava

Sabiedrisko transportlīdzekļu kursēšanas grafiki atrodami SIA “Rīgas satiksme” interneta mājaslapā: www.rigassatiksme.lv