Kapitālsabierības dalībnieku sapulces un to lēmumi 2023.  un 2024. gadā:

Nr. p.k. Paziņojums par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu Darba kārtība

Lēmumi

8.

03.05.2024. Nr. RPNC/01-08/24/4466

20.05.2024. Nr. RPNC/01-08/24/5063

1Par Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

 

Nolemj:

 1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.
 2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2023. gada 31. decembri.
 3. gadā gūto peļņu 1 452 euro novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.
 4. Valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2023.gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

 

 1. Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

 

Nolemj:

 1. Atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem, par revidentu Sabiedrības 2024. gada pārskata revīzijai iecelt SIA “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003402878, juridiskā adrese Lībagu ielā 14, Rīgā, LV-1002, atbildīgo zvērināto revidenti Sandru Vilcāni (Sertifikāts Nr. 30),
 2. Noteikt revidentam atlīdzību par Sabiedrības 2024. gada pārskata revīziju (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2024. gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) 8 250 euro (astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit euro) apmērā (bez pievienotās vērtības nodokļa).
 1. Par atlīdzību Sabiedrības valdei.

 

Nolemj:

Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Sandrai Pūcei ar 2024. gada 1. jūniju noteikt mēneša atlīdzību 5 630  euro (pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit euro, 00 centi), apmērā.

(Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/2024/2 21.05.2024.)

7.

11.03.2024. Nr. RPNC/01-08/24/2498

25.03.2024. Nr. RPNC/01-08/24/3010

1. Par Sabiedrības 2024.gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna  pieņemšanu zināšanai.

 

 

Nolemj:

 1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2024. gadam un iepirkumu plānus 2024. gadam.
 2. Ņemot vērā valsts psihiatrisko slimnīcu plānoto reorganizāciju, uzdot Sabiedrības valdei:
 • slēdzot iepirkumu līgumus, kuru darbības termiņš pārsniedz 12 mēnešus, nodrošināt elastīgus līguma izbeigšanas nosacījumus.
 1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2024.-2026.gadam.
 2. Pēc precizētā finanšu paziņojuma saņemšanas no Nacionālā veselības dienesta, veikt Sabiedrības budžeta grozījumus, tiecoties nodrošināt sabalansētu budžetu. Sabiedrības budžeta grozījumus apstiprināt dalībnieku sapulcē.

2. Par Energoefektivitātes likumā  noteiktā pienākuma izpildi.

Nolemj:

Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt Likumā noteiktā uzdevuma izpildi un par paveikto informēt Veselības ministriju.

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/2024/1 27.03.2024.)

6. 30.11.2023. Nr.  RPNC/01-08/23/11875
 1. Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdei par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.  gadā.

Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju:

Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Sandrai Pūcei par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā  4 268 euro apmērā;

Sabiedrības valdes loceklei Agnesei Vaļulienei par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā  3 841 euro apmērā;

Sabiedrības valdes loceklim Ģirtam Ansonam par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā  5 761 euro apmērā.

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.  01-27.2.9/6  04.12.2023.)

 

5.

05.10.2023. Nr. RPNC/01-08/23/9954

 1. Par Sabiedrības Mazo iepirkumu plānu 2023. gadam (ar grozījumiem) apstiprināšanu.

Nolemj:

Apstiprināt grozījumus Sabiedrības Mazo iepirkumu plānā 2023. gadam (ar grozījumiem, kas veikti līdz 05.10.2023.).

2.  Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu darījuma noslēgšanai.

Nolemj:

Piekrist līguma noslēgšanai ar atklātā konkursa kārtībā rīkotā iepirkuma “Medikamentu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2023/23, rezultātā noteiktiem uzvarētājiem – SIA “B.Braun Medical” (40003277955); SIA “Elpis” (40103114438); SIA “Elvim” (40103040641); SIA “Jelgavfarm” (41703004826); SIA “Magnum Medical” (40003060393); AS “Olainfarm” (40003007246); SIA “Oribalt Rīga” (50003199991); AS “Recipe Plus” (40003234547); SIA “Signamed” (40003926635); SIA “Tamro” (40003133428); SIA “Unifarma” (40003472521) – par medikamentu piegādi Tvaika ielā 2, Rīgā saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām par kopējo līgumcenu 317 000,00 euro (trīs simti septiņpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, 383 570,00 euro (trīs simti astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro, 00 centi) ar pievienotās vērtības nodokli, 12 mēnešiem vai līdz līguma summas apguvei atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

3.Par būtiskāko politiku apstiprināšanu.

Nolemj: 

1. Apstiprināt Informācijas sistēmu drošības politiku.

2. Laika periodā, kad Sabiedrība kļūs par metodiskās vadības institūciju, pārskatīt un aktualizēt Informācijas sistēmu drošības politiku, ņemot vērā, ka metodiskās vadības institūcijai būs pienākums izstrādāt vienotus profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un tās pēctecības principus attiecīgajā veselības aprūpes jomā, kā arī jānodrošina sistēmiska ārstniecības procesu kvalitātes pārraudzība valstī, veicot ārstniecības iestāžu metodisko vadību attiecīgajā veselības aprūpes jomā.

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/5 19.10.2023.)

4.

03.07.2023. Nr. RPNC/01-08/23/6644

1.   Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu darījuma noslēgšanai.

Nolemj:

 1. Piekrist līguma noslēgšanai ar atklātā konkursa kārtībā rīkotā iepirkuma “Teritorijas labiekārtojuma izbūve (Ziemassvētku dārzs) Tvaika ielā 2, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2023/14, rezultātā noteikto uzvarētāju – SIA “Baltic Construction Company (BCC)” (40103164763) – par teritorijas labiekārtojuma izbūvi (Ziemassvētku dārzs) Tvaika ielā 2, Rīgā par kopējo līgumcenu 315 952,98 euro (trīs simti piecpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro, 98 centi) neskaitot pievienotās vērtības nodokli, 382 303,11 euro (trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti trīs euro, 11 centi) ar pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka būvdarbu izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas.

(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/4 17.07.2023.)

3. 15.06.2023. Nr.
RPNC/01-08/23/5994
1. Par Sabiedrības
vidēja termiņa darbības
stratēģijas 2023.-
2026. gadam apstiprināšanu.
Nolemj:

 1. Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2026. gadam.
  2. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 26.panta trīspadsmitajai daļai iesniegt Valsts kancelejā valsts kapitāla daļu turētāja apstiprināto Sabiedrības vidēja
  termiņa darbības stratēģiju 2023.-2026.gadam.(Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/3 29.06.2023.)
2. 02.05.2023. Nr.
RPNC/01-08/23/4328
1. Par Sabiedrības 2022.
gada pārskata
apstiprināšanu un peļņas
izlietošanu.
1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022. gada 31. decembri.
3. 2022. gadā gūto peļņu 559 456 eiro novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.
4. Valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2022.gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
2. Par Sabiedrības 2023.gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un
investīciju plāna pieņemšanu zināšanai.
1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2023. gadam un iepirkumu plānus 2023. gadam.
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2023.- 2025.gadam.
3. Par Sabiedrības kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli.

Apstiprināt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli nākamajam 2023.–2026. gada vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam.

(Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/2023/2 18.05.2023.)

1. 06.04.2023. Nr.
RPNC/01-08/23/3467
 1. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu darījuma noslēgšanai. Piekrist līguma noslēgšanai, atklātā konkursa kārtībā rīkotā iepirkuma “Ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšana Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām”, iepirkuma identifikācijas Nr.
RPNC/2022/43, rezultātā noteikto uzvarētāju – personu apvienībai “”ALEKS UN V”
(40003357396); SIA “Concord Service Group” (40003375103); SIA “CNC” (40203414564)””, par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām par kopējo plānoto līgumcenu
850 000,00 EUR (astoņi simti piecdesmit tūkstoši euro, 0 centi) neskaitot pievienotās vērtības nodokli, 1 028 500,00 EUR (viens miljons divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro, 0 centi) ar PVN, nosakot, ka iepirkuma līgums tiek slēgts uz 12
(divpadsmit) mēnešiem vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta kopējā plānotā līgumcena. Ja līguma ietvaros samaksātā summa nesasniedz līgumcenu un vienu mēnesi pirms līguma darbības beigām neviena no pusēm nav nosūtījusi paziņojumu par iebildumiem līguma darbības termiņa pagarināšanai, līguma spēkā esības termiņš pagarinās uz nākamajiem 12 (divpadsmit) mēnešiem, vai līdz brīdim, kad līguma ietvaros samaksātā summa sasniedz plānoto līgumcenu, atkarībā no tā, kurš no
nosacījumiem iestājas pirmais.

Kapitālsabierības dalībnieku sapulces un to lēmumi 2020. – 2022. gadā