Paziņojums par vadības atbildību

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un tajos ir ietverta patiesa informācija.

Neauditēts ceturkšņa pārskats

1. ceturkšņa bilance

2. ceturkšņa bilance

3. ceturkšņa bilance

4. ceturkšņa bilance

1. ceturkšņa peļņas – zaudējumu aprēķins

2. ceturkšņa peļņas – zaudējumu aprēķins

3. ceturkšņa peļņas – zaudējumu aprēķins

4. ceturkšņa peļņas – zaudējumu aprēķins

1. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

2. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

3. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

4. ceturkšņa naudas plūsmas pārskats

Neauditēts pusgada pārskats

1. pusgada bilance

1. pusgada peļņas – zaudējumu aprēķins

1. pusgada naudas plūsmas pārskats

Neauditēts gada pārskats

RPNC 2015. gada pārskats

Auditēts gada pārskats

RPNC 2015. gada pārskats

Zvērinātu revidentu ziņojums

Dalībnieku sapulces protokols

Saīsinātie finanšu pārskati

1. ceturkšņa debitoru – kreditoru pārskats

2. ceturkšņa debitoru – kreditoru pārskats

3. ceturkšņa debitoru – kreditoru pārskats

4. ceturkšņa debitoru – kreditoru pārskats

1. ceturkšņa aizņēmumu pārskats

2. ceturkšņa aizņēmumu pārskats

3. ceturkšņa aizņēmumu pārskats

4. ceturkšņa aizņēmumu pārskats

Arhīvs