Ētikas kodekss

Ar Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes lēmumu mūsu ārstniecības iestādes Ētikas komisiju izveidoja 2008. gadā, lai koptu un stiprinātu mūsu darbinieku profesionālo ētiku, vairotu sabiedrības uzticību mūsu ārstniecības iestādei un psihiatriskās un narkoloģiskās aprūpes nozarei kopumā. Mūsu ārstniecības iestādes kolektīvs ikdienas darbā ir apņēmies ievērot šādus pamatprincipus: godprātību un likumpaklausību, savstarpējo attiecību korektumu un koleģialitāti, konfidencialitāti, lojalitāti, objektivitāti un taisnīgumu. Šie principi ietverti mūsu valdes apstiprinātajā Ētikas komisijas darbības juridiskajā satvarā – Ētikas kodeksā un Ētikas komisijas darbības nolikumā.

Ētikas komisijā ir iekļauti 11 mūsu ārstniecības iestādes darbinieki. Ētikas komisijas kompetence bijusi nepieciešama vairāk nekā desmit gadījumos, izskatot iesniegumus saistībā ar ētiskiem aspektiem darbinieku rīcībā un citiem ētiska rakstura jautājumiem. Jautājumu izskatīšanai Ētikas komisijā nodod mūsu iestādes valdes priekšsēdētājs. Jautājumu Ētikas komisijā rūpīgi izanalizē un balsojot pieņem lēmumu. Ētikas komisijas sēdes ir slēgtas. Pieņemtajam lēmumam ir ieteikuma raksturs.

Ētikas kodekss