Par mums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir lielākā psihiatriskās un narkoloģiskās ārstniecības iestāde Latvijā un senākā Baltijā – atvērta 1824. gada 21. septembrī.

Mūsu misija ir nodrošināt viegli pieejamu psihiatrisko un narkoloģisko ārstniecību ikvienam pacientam, un tā balstās iestādes pamatvērtībās: profesionālisms, atbildība, neatlaidība un attīstība. Mēs pastāvīgi un profesionāli pilnveidojamies paši un cenšamies ieviest Eiropas psihiatriskās un narkoloģiskās aprūpes jomā aprobētas un sekmīgas ārstniecības metodes. Labāka rezultāta sasniegšanai nostiprinām multiprofesionālas speciālistu komandas darbu ar katru pacientu individuāli. Veidojam civilizētu, 21. gadsimta prasībām atbilstošu ārstniecības vidi.

Mūsu vispārējais stratēģiskais mērķis – saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu neatliekamās un plānveida psihiatrijas un narkoloģijas pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt tiesu ekspertīzes psihiatrijas, psiholoģijas un narkoloģijas jomā un visu veidu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, vienlaikus uzturot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

(Noteikts ar Ministru kabineta rīkojumu nr.  Nr. 91 Rīgā 2024. gada 7. februārī )

Mūsu vīzija – sabiedrībai nodrošināta ērti pieejama, kvalitatīva un profesionāla ambulatorā un stacionārā psihiatriskā un narkoloģiskā ārstniecība; objektīvs un savlaicīgs tiesu ekspertīžu iestādes darbs; efektīvs un lietderīgs finanšu līdzekļu izlietojums; augsti ārstniecības ētikas standarti; efektīvi izmantota informācijas tehnoloģiju attīstība un e-veselības sistēmas iespējas; apmierināti darbinieki mūsdienīgā un drošā darba vidē un ārstniecības iestādes laba reputācija sabiedrībā.

Mūsu prioritātes

  1. Ieguldījums cilvēka psihiskās veselības aprūpē visa mūža garumā – novecošana, nezaudējot veselību un aktivitāti, depresiju agrīna diagnostika un pašnāvību novēršana, atbalsts ar saslimšanu saistīto sociālo problēmu risināšanā.
  2. Psihisko traucējumu un atkarību radītā sloga mazināšana sabiedrībā un veselīgi nodzīvoto mūža gadu palielināšana.
  3. Sabiedrības psihiskās veselības aprūpes novecojušās sistēmas reorganizācija par viegli pieejamu, kvalitatīvu aprūpes modeli ar multiprofesionālu pieeju, gan ambulatorajā, gan stacionārajā ārstniecībā.
  4. Atbalstošas ārstniecības vides veidošana, sekmējot psihiskās veselības aprūpes procesu.

Mēs mērķtiecīgi strādāsim, lai saglabātu un attīstītu mūsdienīgas, primāri uz pacientiem vērstas psihiskās veselības aprūpes vadošās iestādes pozīcijas Latvijā, ko raksturo vislielākā ārstniecības kapacitāte un visplašāk attīstītais ārpusstacionāra ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumu tīkls – civilizētas un kvalitatīvas ambulatorās palīdzības struktūrvienību attīstība.

Mēs vēlamies sabiedrībā mazināt aizspriedumus un bailes, psihiskās aprūpes jomas stigmatizāciju, un iedrošināt meklēt palīdzību savlaicīgi, kad tā visvairāk nepieciešama.

Mūsu darbības moto saskan ar iestādes pirmā direktora Oto Vilhelma fon Hūna (1764. – 1832.) noteikto un darbīgā mūža apliecināto: „Tautas veselība ir augstākais likums!”

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra raksturojums

Medicīnas iestādē gada laikā stacionāri ārstējas turpat 7500 pacientu, savukārt ambulatoro apmeklējumu skaits gadā ir vairāk nekā 88 000. Galvenokārt apkalpojam Rīgas pilsētas un reģiona, tai skaitā, Jūrmalas, Tukuma, Ogres iedzīvotājus, bet pie mums ārstēties brauc arī no citām, tālākām Latvijas vietām.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra kolektīvā ir ap 1000 darbinieku. Lielākā daļa mūsu kolektīva strādā vēsturiskajā Tvaika ielas 2 kompleksā, kur izvietotas psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības dienestu lielākās struktūrvienības. Ārstniecības iestādes struktūrā ietilpst arī divi ambulatorie centri: “Veldre”, Veldres ielā 1a, un “Pārdaugava”, Ļermontova ielā 1; Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un ārstēšanas centrs Laktas ielā 6, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes centrs “Vecpiebalga” personām ar smagiem garīgiem traucējumiem Vecpiebalgā, “Greiveros”.

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir tiesu ekspertīžu iestāde, kura nodrošina tiesu psihiatriskās, psiholoģiskās un kompleksās ekspertīzes. Sertificēti narkoloģiskās palīdzības dienesta tiesu eksperti veic plaša profila narkoloģiskās un ķīmiski toksikoloģiskās ekspertīzes, kuru kvalitāti un precizitāti nodrošina moderna laboratorija. Iestādes pamatdarbība ietver arī, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu saskaņā ar tiesas lēmumu – ārstēšanos ambulatori, stacionāri vai specializētajā psihiatriskajā nodaļā ar apsardzi, kā arī informatīvu un konsultatīvu atbalstu valsts pārvaldes institūcijām un Latvijas psihiskās veselības ārstniecības un aprūpes iestādēm. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir klīniskās pētniecības un izglītības bāze Rīgas Stradiņa universitātei, sadarbojas ar Latvijas Universitāti un citām medicīnas izglītības iestādēm, pie mums rezidentūrā mācās lielākā daļa psihiatriskās un narkoloģiskās ārstniecības topošo speciālistu. Ārstniecības iestāde sadarbojas arī ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem un atbalsta primārās veselības aprūpes profesionāļu pilnveidošanos nozares kvalitātēs.

Mēs būsim gandarīti, ja spēsim palīdzēt!