Pārskati

Kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenie elementi, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā

Sabiedrības pārvaldība, iekšējā kontrole un risku vadība tiek veikta ievērojot piesardzības un efektivitātes principus ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu Sabiedrības darbību saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem kā arī Sabiedrības dalībnieku un kreditoru interesēm.

Sabiedrības Valde ir atbildīga par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, tās efektīvu funkcionēšanas nodrošināšanu.

Finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar ES pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. To sagatavošanu veic galvenais grāmatvedis, izmantojot licencētu grāmatvedības programmatūru un uzrauga uzņēmuma vadība.

Lai nodrošinātu šīs atbildības īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un attiecīgi uz finanšu pārskatos paustās informācijas patiesumu, objektivitāti, saprotamību un pilnīgumu, tiek piemērota Valdes apstiprināta grāmatvedības politika.

Sabiedrībā ir izveidota grāmatvedības sistēma atbilstoši piemērojamajiem grāmatvedības organizāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem. Sabiedrībā ir izstrādāta grāmatvedības politika, kuras mērķis ir noteikt darījumu, faktu, notikumu un finanšu pārskata posteņu uzskaites, novērtēšanas un atspoguļošanas principus, metodes un noteikumus. Sabiedrības vadība izvēlas grāmatvedības politiku, kura nodrošina, ka Sabiedrības finanšu pārskati sniedz informāciju, kas ir ticama un noderīga finanšu pārskatu lietotājiem lēmumu pieņemšanai. Pieņemtā politika nodrošina, ka Sabiedrības pārskatos paustā informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga un nozīmīga, saprotama, atbilstīga un pilnīga.

Pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija, kuras ietvaros revidents sniedz atzinumu vai, viņaprāt, finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem, naudas plūsmu un atbilstību normatīvajiem aktiem un Starptautiskajiem finanšu pārskata standartiem.

Sabiedrības finanšu riskus uzrauga uzņēmuma vadība. Konservatīvi tiek vadīta kapitāla pietiekamības un likviditātes uzraudzība un sekots līdzi tam, lai uzņēmums varētu izpildīt visas savas ārējās saistības. Sabiedrībai nav būtiski valūtas svārstību riski, jo visi aktīvi un saistības ir EUR valūtā. Finanšu risku vadības nozīmīgs elements arī ir nozares un darbības risku ietekmes vērtējums uz slimnīcas finanšu vadību un risku pārvaldības rezultātu izmantošana finanšu prognozēšanā.