Fiziskas personas datu apstrāde videonovērošanā

Personas datu pārzinis: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – ārstniecības iestāde), reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005, e-pasts: datuaizsardziba@rpnc.lv, tālrunis 67080112.
Ārstniecības iestādei ir struktūrvienības citās adresēs:
– Ambulatorais centrs „Pārdaugava” ar stacionāru, Ļermontova iela 1, Rīga, LV 1002;
– Ambulatorais centrs ar stacionāru „Veldre”, Veldres iela 1a, Rīga, LV 1064;
– Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi, Laktas iela 6, Rīga, LV 1013;
– daļai ārstniecības iestādes juridiskās adreses teritorijā esošo ēku piešķirta adrese Aptiekas iela (ar attiecīgu korpusa numuru), Rīgā, LV 1005.
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
datuaizsardziba@rpnc.lv; tālrunis: 67080153.
Personas datu apstrādes nolūks: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: videonovērošanas procesā iegūto personas datu apstrāde ir nepieciešama ārstniecības iestādes un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai, kā arī, lai pildītu uzdevumus, ko ārstniecības iestāde veic sabiedrības interesēs. (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
Leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta, lai, nodrošinot valsts īpašuma saglabāšanu un drošu vidi to uzdevumu izpildē, ko ārstniecības iestāde veic sabiedrības interesēs:
– kontrolētu un novērstu pretsabiedriskas darbības ārstniecības iestādes teritorijā un telpās, ārstniecības iestādes ēku un telpu bojāšanu;
– nodrošinātu ārstniecības iestādes un tās telpu nomnieku nodarbinātajiem, ārstniecības iestādes pacientiem un apmeklētājiem piederošo lietu (tajā skaitā dokumentu) zādzības;
– novērstu vai atklātu fiziskus draudus pacientiem, nodarbinātajiem un ārstniecības iestādes apmeklētājiem.
Personas datu kategorijas: videonovērošanas ieraksti un attēli – fiksēts personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, ārtelpa), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks), transportlīdzekļa reģistrācijas dati (valsts reģistrācijas numura zīme, modelis u.c.).
Personas datu saņēmēju kategorijas: videonovērošanā iegūtie personas dati bez tiesiska pamata netiek nodoti trešajām personām; dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Personas datu nodošana uz trešo valsti un automatizēta lēmumu pieņemšana: videonovērošanā iegūtie personas dati uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju netiek nodoti. Automatizēta lēmumu pieņemšana videonovērošanas procesā netiek veikta.
Personas datu glabāšanas termiņš: ieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā 30 kalendārās dienas, pēc tam – dzēsti. Izņēmums ir gadījumos, ja ir noticis noziedzīgs nodarījums. Tad videonovērošanas dati var tikt uzglabāti līdz brīdim, kad spēkā stājas tiesas spriedums.
Datu subjekta tiesības: iesniedzot rakstveida iesniegumu, lūgt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, lūgt tos dzēst. Ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde pārkāpj datu subjekta tiesības un brīvības, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.
Ja ir nepieciešama informācija par personas datu apstrādi, lūdzu, izmantojiet šī paziņojuma sākumā norādīto informāciju saziņai ar pārzini vai datu aizsardzības speciālistu.