Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas (ANPREN) Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija ir veiksmīgi izturējusi saspringto akreditācijas procesu, kas turpinājās divas dienas, un saņēmusi nākamā 3 gadu perioda darbības akreditāciju un apliecinājumu, ka laboratorija atbilst starptautiskajam standartam LVS EN ISO 15189:2013 “Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības uz kvalitāti un kompetenci”.

Katru gadu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic laboratorijas uzraudzību, lai pārliecinātos par tās atbilstību standarta prasībām. Laboratorijas atkārtota akreditācija ir jāveic ik pēc trim gadiem. Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna: “Akreditācija sniedz vajadzīgās garantijas, ka laboratorija strādā saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Tā nepieciešama, lai laboratorijā uzturētu efektīvu kvalitātes vadības sistēmu, nodrošinātu tās nepārtrauktu darbību un pilnveidi.”

Jāatzīmē, ka vienīgie Latvijā veicam tiesu narkoloģiskās ekspertīzes un mūsu Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija ir vienīgā Latvijā, kurā nosaka narkotiskās un citas psihotiskās vielas cilvēka bioloģiskās vidēs.