Nomas objekta veids(1)

Atrašanās vieta, kadastra numurs;

lietošanas mērķis(2)

Platība (m2) Atzīme par “kultūras pieminekli” Nosacītā nomas maksa (EUR) bez PVN Paredzamais iznomāšanas termiņš (mēneši) Iznomāšanas mērķis Tiesības nodot nomas objektu apakšnomā Nepieciešamie kapitāl-ieguldījumi Pieteikšanās termiņš Informācija par izsoli un nomas objekta apskati Nomas līguma projekts(3) un informācija par noslēgto līgumu(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Nedzīvojamās telpas 0902 14.6 kultūras piemineklis 1 04.12.2019. izglītības funkcija nav nav nav bez izsoles līgums noslēgts 26.09.2019.
Nedzīvojamās telpas 0902 54.5 kultūras piemineklis 1 04.12.2019. izglītības funkcija nav nav nav bez izsoles līgums noslēgts 26.09.2019
Nedzīvojamās telpas 0902 14.5 kultūras piemineklis 5.20 eiro par kvadrātmetru 36 saimnieciskās darbības veikšanai nav nav nav rakstiska izsole līgums noslēgts
22.12.2020

(1) Publiskas personas nedzīvojamās vai dzīvojamās telpas, ēkas un būves (ar vai bez zemes), vai kustamā manta.

(2) Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (0902 – Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve).

(3) Nomas objektiem, kuri iznomāti pēc Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” stāšanās spēkā – 01.06.2018.

(4) Informāciju par noslēgto līgumu publicē 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 10. punktam.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” īpašumā nekustamā īpašuma nav, un no citām personām nekustamais īpašums netiek nomāts.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” publiskai personai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu neiznomā, un neapbūvētu zemesgabalu apbūves tiesības nepiešķir.