Klimata pārmaiņu finanšu instruments

KPFI

Pabeigti būvdarbi KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Nr.5 Tvaika ielā 2, Rīgā”  ietvaros
(identifikācijas numurs KPFI-15.4/34).

Projekta ietvaros tika nomainīta daļa esošo logu, ārdurvis, bēniņu pārsegums, veikta pirmā stāva grīdas un ēkas cokola, un pamata sienu siltināšana, pilnveidota esošā ventilācijas sistēma  un nomainītas apgaismes lampas. Projekta attiecināmās izmaksas EUR 363 778,36, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi EUR 117 712,33.

Ievietots: 2015.gada 29.maijā


VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir noslēgusi līgumu ar SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Nr.5 Tvaika ielā 2, Rīgā” Nr.KPFI-15.4/34. Projekts tiek īstenots Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” kārtībā. Tā ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes – daļa esošo logu nomaiņa, ārdurvju maiņa, bēniņu pārseguma, pirmā stāva grīdas un ēkas cokola un pamata sienu siltināšana, esošās ventilācijas sistēmas pilnveidošana un apgaismes lampu maiņa. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 49439,18 kgCO2 gadā . Projekta attiecināmās izmaksas EUR 363 778,36, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi EUR 117 712,33.

Ievietots: 2014.gada 01.decembrī