Ir pagājuši 3 mēneši, kopš Veselības ministrija apstiprināja Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (RPNC) darbības plānošanas dokumentu – kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam. Šajā dokumentā noteikti RPNC stratēģiskās attīstības pamatvirzieni trim gadiem un attīstības ietvaros sasniedzamie finanšu un nefinanšu mērķi, prioritātes un attīstības plāni. Katru ceturksni RPNC valde saņem atbildīgo departamentu un dienestu vadītāju informāciju par paveikto, un starpperiodu vadības ziņojumi ar detalizētu Stratēģijas īstenošanas izklāstu tiek iesniegti Veselības ministrijai. RPNC ir ārstniecības iestāde, kas nodrošina plašu ambulatoro un stacionāro psihiatrijas un narkoloģijas veselības aprūpes pakalpojumu klāstu.

Pēdējā starpperiodu vadības ziņojumā Veselības ministrijai atbilstoši Stratēģijā noteiktajam tika iesniegta detalizēta informācija par svarīgākajiem notikumiem un faktiem pirmajā pusgadā, par finanšu rādītājiem, investīciju projektu izpildes progresu, aprakstīta situācija veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, personāla vadības jautājumi un attīstība, informācija par RPNC izglītības un zinātnisko darbību, klientu apkalpošanu, efektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kā arī ieteikumi par turpmāk darāmo, ko ietekmējis COVID-19 noteikto ierobežojumu laiks un objektīva pacientu plūsmas samazināšanās.

Viens no stratēģiski svarīgākajiem darbiem ir veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, pieejamības un efektivitātes uzlabošana. Ir paredzēts lielāku nozīmi pievērst ambulatoro centru un to stacionāru darbības paplašināšanai. Ambulatorās palīdzības attīstīšana un pieejamība ļaus savlaicīgāk saņemt nepieciešamo mediķu palīdzību un samazināt akūtu nepieciešamību pacientus ievietot stacionārā. Tas dos iespēju optimizēt arī paša stacionāra darbu – samazināt gultu skaitu uz pieejamo platību un pacientiem radīt ērtākus veseļošanās apstākļus.

RPNC abu esošo ambulatoro centru “Veldre”, kuru atvēra 2005. gadā, un “Pārdaugava”, kuru atvēra 2012. gadā, darbības pieredze liecina, ka šo pakalpojumu pieprasījums ir daudz lielāks nekā to iespējams operatīvi apmierināt – uz abiem ambulatorajiem centriem un to stacionāriem ir vairāku nedēļu rindas. Tāpēc jo svarīgs ir Veselības ministrijas lēmums par vēl viena ambulatora centra ar dienas stacionāru būvniecība Rīgā. Jaunais ambulatorais centrs atradīsies Tvaika ielā. Tā būvniecībai plānoti turpat 6,6 miljoni euro, piesaistot turpat 5,6 euro miljonus Eiropas savienības struktūrfondu finansējuma, pārējais – valsts un RPNC finansējums Šobrīd notiek aktīva gatavošanās šī projekta īstenošanai, tiek detalizēta telpu programma un citi priekšdarbi, jo jaunajam ambulatorajam centram ir jābūt uzbūvētam līdz 2023. gada beigām.

Ārstniecības vides kvalitātes uzlabošana un mūsdienīgu ārstniecības apstākļu radīšana ir ļoti aktuāla. RPNC vidēja termiņa darbības stratēģijā akcentēta sakārtotas vides un infrastruktūras nozīme – tā pozitīvi ietekmē ārstniecības norisi, mazina sabiedrības aizspriedumus un psihiatrisko stigmatizāciju.

Infrastruktūras jautājumi it īpaši ir samilzuši RPNC pamatstruktūrā Tvaika ielā 2, kur vairākas ēkas celtas padomju periodā, bet četras ir Valsts kultūras pieminekļi, būvēti pirms 196 gadiem iestādes pirmsāķumos. Lai arī to iekštelpās veikti remonti, ir nepieciešami būtiski ārstniecības vides uzlabojumi atbilstoši mūsdienu prasībām. Šobrīd vienā no senajām, trīsstāvīgajām ēkām notiek lifta būvniecība, kas nozīmīgi uzlabos vides pieejamību. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekta ietvaros ir uzsāktas iepirkumu aktivitātes ēkai, kurā izvietosies Ambulatoro tiesu ekspertīžu nodaļa – tiek vērtēti saņemtie projektēšanas piedāvājumi, savukārt medicīnas statistikas un IT mājai jau pabeigšanas procesā ir projektēšanas darbi un varēs izsludināt būvniecības iepirkumu. Abas ēkas siltinās par Eiropas Reģionālā fonda līdzekļiem EUR 400 000 apjomā. Par pašu līdzekļiem abās mājās veiks arī remontdarbus. Intensīvākās šo darbu norises plānotas 2021. gadā, līdz pabeigšanai īstenojot šogad iesāktos projektus.