ERAF aktivitātes

eraf_2019


02.09.2021. Noslēgti līgumi ar  pilnsabiedrību “CES Group” un SIA “LC Būve”

Saskaņā ar 13.07.2021. iepirkuma komisijas lēmumu, Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā (atklāta konkursa), iepirkuma “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2 k-2, Rīgā”, identifikācijas Nr. RPNC/2021/22, ietvaros, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir deleģētas SIA “LC būve” (reģistrācijas Nr.40003038782).

Būvuzņēmēja finanšu piedāvājums: piedāvātā līgumcena 224 803,18 EUR, pasūtītāja rezerve 10% 53 862,02 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Saskaņā ar 12.07.2021. iepirkuma komisijas lēmumu, Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā (atklāta konkursa), iepirkuma “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2 k-6, Rīgā”, identifikācijas Nr. RPNC/2021/31, ietvaros, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir deleģētas pilnsabiedrībai “CES Group” (reģistrācijas Nr. 42103102140).

Būvuzņēmēja finanšu piedāvājums: piedāvātā līgumcena 313 163,73 EUR, pasūtītāja rezerve 10% 31 316,37 EUR bez PVN.

Projekts jāīsteno līdz 2023. gada novembrim.

Projekta īstenošana nodrošinās šādu rezultātu sasniegšanu:

1.Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;

2.Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta ietvaros paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 110 kWh/m2 gadā.


06.08.2021. Parakstīti grozījumi līgumā ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2021. gada 5. augustā ir parakstījusi līguma Nr.4.2.1.2/18/I/030 grozījumus Nr.1 par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.1.2/18/I/030 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” īstenošanu (turpmāk – projekta grozījumi).

Projekta grozījumos kopējās projekta izmaksas noteiktas 2 100 451,01 EUR apmērā. Projekta attiecināmās izmaksas 1 600 000,00 EUR, tas skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 360 000,00 EUR un valsts budžeta finansējums 240 000,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” finansējums 500 451,01 EUR.

Projekta ietvaros, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks īstenoti vēl divām ēkām – Tvaika ielā 2 k-2 un Tvaika ielā 2 k-6.

Projekts jāīsteno līdz 2022. gada novembrim.

Projekta īstenošana nodrošinās šādu rezultātu sasniegšanu:

  1. Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;
  2. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta ietvaros paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 110 kWh/m2 gadā.

07.10.2020. Iesniegti grozījumi Centrālā finanšu līgumu aģentūrā

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 2020. gada 11. augustā apstiprinātajiem grozījumiem, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir palielināts pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 1 360 000 euro un valsts budžeta finansējums līdz 240 000 euro. Piešķirtie finanšu līdzekļi ir devuši iespēju papildus ēkai Tvaika ielā 2, arī ēkās Tvaika ielā 2 k-2 un Tvaika ielā 2 k-6 īstenot pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai.

  1. gada 7. oktobrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā tika iesniegti projekta grozījumi, tajos ietverot plānotos pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai ēkās Tvaika ielā 2 k-2 un Tvaika ielā 2 k-6. Plānots, ka būvdarbus uzsāksim 2021. gada vasarā.

29.11.2019. Pabeigta energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā.

Sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma ietvaros tika veikta ēkas fasādes siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, cokola siltināšana, iekšējo inženiertīklu atjaunošana un citi atjaunošanas darbi. Veikto būvdarbu rezultātā gaidāms ēkas energoefektivitātes uzlabojums, kā arī būtiski uzlabots ēkas vizuālais izpildījums.

Būvdarbus veica SIA “LC būve”. Būvdarbu laikā tika nodrošināta arī autoruzraudzība un būvuzraudzība.


27.09.2019. Parakstīts līgums par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu.

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir parakstījusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.1.2/18/I/030 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā”.

Projekta īstenošanas ilgums plānots no 2019. gada trešā ceturkšņa līdz 2020. gada otrajam ceturksnim.

Plānotās projekta kopējās izmaksas plānotas 1 411 618,23 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 1 200 000,00 EUR, tas skaitā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 020 000,00 EUR un valsts budžeta finansējums 180 000,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” finansējums 211 618,23 EUR.

Projekta īstenošana nodrošinās šādu rezultātu sasniegšanu:

  1. Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;
  2. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta ietvaros paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 110 kWh/m2 gadā.

21.03.2019. Projekta īstenošana, iepirkuma līguma noslēgšana un būvdarbu realizācija

2019. gada 28. martā tiek plānots parakstīt iepirkuma līgumu ar izvēlēto būvuzņēmēju SIA “LC būve” reģistrācijas Nr.40003038782) par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056) ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir VSIA “”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” slimnīcas ēkas ar kadastra Nr.0100 0196 053 056 Tvaika ielā 2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošajām konstrukcijām, veicot apkures sistēmas atjaunošanu, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanu atbilstoši izstrādātajai apliecinājumu kartei un ēkas energosertifikātam

Lai nodrošinātu 04.01.2018. Ministru kabineta noteikumos Nr.13 “”darbības programmas “”Izaugsme un nodarbinātība”” 4.2.1. speciālā atbalsta mērķa “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”” 4.2.1.2. pasākuma “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” noteiktā specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu, projekta ietvaros tiks veikti šādi būvdarbi:

1. Fasādes siltināšanu plānā apmetuma sistēmā;

2. Logu un ārdurvju nomaiņu, logu drošības restu demontāžu;

3. Cokola siltināšanu un apmales ap ēku atjaunošanu;

4. Iekšējo inženiertīklu atjaunošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiek plānots sasniegt šādu rezultātu:

1. Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;

2. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta ietvaros paredzētajiem būvdarbiem -nepārsniegs 110 kWh/m2 gadā.

3D Logs V1 Smilsu fas 2


11.03.2019. Projekta īstenošana, būvdarbu veicēja izvēle

Saskaņā ar 01.02.2019. iepirkuma komisijas lēmumu, Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā (atklāta konkursa), iepirkuma “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)”, identifikācijas Nr. RPNC/2018/7, ietvaros, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir deleģētas SIA “LC būve” (reģistrācijas Nr.40003038782).

Būvuzņēmēja finanšu piedāvājums: piedāvātā līgumcena 1 077 240,47 EUR, pasūtītāja rezerve 5% 53 862,02 EUR, pavisam kopā ar pasūtītāja rezervi 5% – 1 131 102,49 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Iepirkuma līguma ietvaros paredzētos būvdarbu pakalpojumus plānots finansēt no ERAF finansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas ietvaros, paredzot līdzfinansējuma daļa no valsts finansēto medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Iepriekš minētā iepirkuma ietvaros VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir saņēmusi Veselības ministrijas saskaņojumu un saskaņā ar 08.03.2019. kapitāla daļu turētāja lēmumu – ir atļauts slēgt iepirkuma līgumu ar izvēlēto būvuzņēmēju.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkā ar kadastra Nr.0100 0196 053 056 Tvaika ielā 2, Rīgā ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas ietvaros


02.01.2019. Projekta virzība Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā

Darbības programmas “”Izaugsme un nodarbinātība”” 4.2.1. speciālā atbalsta mērķa “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”” 4.2.1.2. pasākuma “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 12.panta pirmo daļu un trešās daļas 3.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.13, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 31.07.2018. Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza izvērtēšanai projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” (turpmāk – ERAF projekts).

Turpinās iesniegtā projekta izvērtēšana, tiek plānots, ka 2019. gadā tiek parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 600 000,00 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 1 200 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 020 000,00 EUR un valsts budžeta finansējums 180 000,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” finansējums 400 000,00 EUR.