27.05.2015. pieņemts ekspluatācijā rekonstruētais jumts ēkai Nr.56 Rīgā, Tvaika ielā 2. Tika veikti jumta seguma rekonstrukcijas darbi 1920m2 platībā un darbi tika finansēti no ERAF projekta aktivitātei Nr.2.2.3.1. pieejamiem finanšu līdzekļiem.
15.06.2015. pabeigta nodaļu renovācija ēkā Nr.56 Rīgā, Tvaika ielā 2. ERAF projekta aktivitātes Nr.2.2.2.1 ietvaros tika renovētas četras stacionāra nodaļas 2000m2 platībā.


29.01.2015. noslēgts līgums ar SIA „TORENSBERG” par nodaļu renovāciju ēkā lit.056 Rīgā, Tvaika ielā 2. Renovācijas darbi tiks veikti ERAF projekta aktivitātes Nr.2.2.2.1. ietvaros.


24.10.2014. noslēgts līgums ar SIA „RE&RE” par ēkas Nr.5 Rīgā, Tvaika ielā 2 rekonstrukcijas darbiem. Daļa rekosntrukcijas darbu izmaksas tiks finansētas no ERAF projekta aktivitātei Nr.2.2.4.1. pieejamā finansējuma.


17.10.2014. noslēgts līgums ar SIA „PRO FORMA” par jumta rekonstrukcijas darbiem ēkai Nr.56 Rīgā, Tvaika ielā 2. Jumta rekosntrukcijas darbi tiks veikti ERAF projekta aktivitātes Nr.2.2.3.1. ietvaros.


23.09.2014. tika pieņemts ekspluatācijā par ERAF projekta līdzekļiem iegādātais ģenerators (aktivitāte Nr.3.1.), kas nodrošinās visas jaunās uzņemšanas ēkas Rīgā, Tvaika ielā 2 infrastruktūras netraucētu darbību elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā.


13.08.2014. tika noslēgts līgums ar SIA „AMBK” par ģeneratora piegādi, uzstādīšanu un nodošanu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām. Ģeneratora iegāde tiks līdzfinansēta no ERAF projekta līdzekļiem  – aktivitāte Nr.3.1.


11.04.2014. svinīgi tika atklāta ERAF projekta aktivitātes Nr.2.1.1.1 ietvaros līdzfinansētā jaunā vienotās uzņemšanas nodaļas ēka Rīgā, Tvaika ielā 2.


ERAF projekta aktivitātes Nr.2.1.1.1. ietvaros 08.11.2013. nodota ekspluatācijā vienotās uzņemšanas nodaļas ēka Rīgā, Tvaika ielā 2.


ERAF projekta aktivitātes Nr.2.1.1.1. ietvaros 13.08.2013. objektā – vienotā uzņemšanas nodaļas ēka Rīgā, Tvaika ielā 2 notika spāru svētki.


28.06.2013. ERAF projekta aktivitātes Nr.2.4.1. ietvaros būvuzņēmējs SIA „AB BUILD” nodeva pasūtītājam ārēji renovētu un rekonstruētu objektu – ēku lit.007 Rīgā, Tvaika ielā 2.


ERAF projekta aktivitātes Nr.2.1.1.1. ietvaros 09.05.2013. vienotās uzņemšanas nodaļas ēkas Rīgā, Tvaika ielā 2 pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, kas simbolizēja aktīvu būvdarbu uzsākšanu objektā.


ERAF projekta aktivitāšu Nr.2.1.2. un 2.3. ietvaros 31.01.2013. nodota ekspluatācijā ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1 jaunbūve un renovēta ēka lit.002.


ERAF projekta aktivitāšu Nr.2.1.2. un 2.3. ietvaros 06.12.2012. tiks svinīgi nodota pasūtītājam ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1 jaunbūve un renovēta ēka lit.002.


ERAF projekta aktivitātes Nr.2.4.1. ietvaros atkārtoti ir izsludināta iepirkuma procedūra par ārējās renovācijas un rekonstrukcijas darbiem Rīgā, Tvaika ielā 2. Vienlaikus, aktivitātes Nr.2.2.2. ietvaros 04.04.2012. ir izsludināts atklāts konkurss par ēkas Rīgā, Veldres ielā 1a rekonstrukcijas darbiem.


ERAF projekta aktivitātes Nr.2.1.1.1. ietvaros ir izsludināts atklāts konkurss par vienotās uzņemšanas nodaļas ēkas Tvaika ielā 2 būvniecības darbiem.


ERAF projekta publicitātes pasākumu ietvaros 18.07.2012. plkst. 22:10 televīzijas kanālā LTV 7 un Lattelecom vislatvijas interaktīvajā apraidē kanālā RETV 21.07.2012 plkst. 9:30 un atkārtojumā 24.07.2012. plkst. 17:00 tiks demonstrēts video sižets par ERAF projekta ieguldījumu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” attīstības projekta realizācijā.


ERAF projekta aktivitātes Nr.2.4.1. ietvaros ir izsludināta iepirkuma procedūra par ārējās renovācijas un rekonstrukcijas darbiem Rīgā, Tvaika ielā 2.


ERAF projekta ietvaros ir veikt grozījumi līgumā attiecībā uz projekta aktivitātes Nr.2.1. attiecināmo izmaksu kopsummām un aktivitātes Nr.2.2. ietvaros veicamajiem darbiem. Projekta kopējais finansējums netiek mainīts.


Ir izstrādāti un iesniegti saskaņošanai ERAF projekta līguma grozījumi, kas precizē atsevišķu aktivitāšu novērtētās izmaksas un aktivitāšu ietvaros veicamos darbus.


ERAF projekta ietvaros 12.03.2012. atklātā konkursa „Vienotās uzņemšanas nodaļas ēkas Tvaika ielā 2 Būvniecības darbi”, id.Nr. RPNC/3/ERAF, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.


ERAF projekta ietvaros 29.02.2012. noslēgts iepirkuma līgums par objekta „Vienotās uzņemšanas nodaļas ēkas Tvaika ielā 2 Būvniecības darbi” būvuzraudzību.


ERAF projekta ietvaros 20.02.2012. noslēgts iepirkuma līgums par objekta „Ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1, ēkas būvniecība un ēkas lit.002 rekonstrukcija” būvuzraudzību.


ERAF projekta ietvaros 07.11.2011. noslēgts iepirkuma līgums par objekta „Vienotās uzņemšanas nodaļas ēkas Tvaika ielā 2 Būvniecības darbi” autoruzraudzību.


ERAF projekta ietvaros 07.11.2011. noslēgts iepirkuma līgums par objekta „Ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1, ēkas būvniecība un ēkas lit.002 rekonstrukcija” autoruzraudzību.


ERAF projekta ietvaros izsludināts atklāts konkurss par objektu „Ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1, ēkas būvniecība un ēkas lit.002 rekonstrukcija” un „Vienotās uzņemšanas nodaļas ēkas Tvaika ielā 2 būvniecības darbi” Būvuzraudzību.


ERAF projekta ietvaros izsludinātas iepirkuma procedūras par objektu „Ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1, ēkas būvniecība un ēkas lit.002 rekonstrukcija” un „Vienotās uzņemšanas nodaļas ēkas Tvaika ielā 2 būvniecības darbi” Autoruzraudzību.


ERAF projekta ietvaros 06.09.2011. ar Konsorciju „BRP” ir noslēgts iepirkuma līgums par Ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1, ēkas būvniecību un ēkas lit.002 rekonstrukciju par kopējo līgumcenu 1 488 081.82 LVL (ar PVN 22%), t.sk. ERAF projekta finansējums 910 241.50 LVL (ar PVN 22%).


ERAF projekta ietvaros Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā http://www.iub.gov.lv/ 07.07.2011. tika publicēts paziņojums par līgumu atklātajā konkursā „Vienotās uzņemšanas nodaļas ēkas Tvaika ielā 2 būvniecības darbi” (id. Nr. RPNC/2011/3/ERAF).


Iepirkuma procedūras norises dokumentācijas aktuālā versija ir publicēta pasūtītāja mājas lapā http://www.rpnc.lv/, sadaļā „Iepirkumi”.


ERAF projekta ietvaros Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā http://www.iub.gov.lv/ 06.06.2011. tika publicēts paziņojums par līgumu atklātajā konkursā „Ambulatorā centra Rīgā, Ļermontova ielā 1, ēkas būvniecība un ēkas lit.002 rekonstrukcija” (id. Nr. RPNC/2011/2/ERAF).
Iepirkuma procedūras norises dokumentācijas aktuālā versija ir publicēta pasūtītāja mājas lapā http://www.rpnc.lv/, sadaļā „Iepirkumi”.


Ir veikti būvdarbu sagatavošanas darbi objektā Rīgā, Tvaika ielā 2. Rezultātā, ir nojauktas četras ēkas un sagatavots būvlaukums jaunas ēkas būvniecībai apvienotās uzņemšanas nodaļas vajadzībām.


Projekta ietvaros tuvākajā laikā paredzēts izsludināt atklātu konkursu par būvdarbiem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Darba uzdevumu. Konkursa iepirkuma priekšmets:
1.daļa – Jaunās apvienotās uzņemšanas nodaļas ēkas būvniecība Rīgā Tvaika ielā 2;
2.daļa – Ambulatorā centra ēkas būvniecība Rīgā Ļermontova ielā 1.
Pretendentam (-iem), kuram tiks piešķirtas iepirkuma tiesības, būs jāņem vērā Pasūtītāja izvēlēto projektētāju izstrādātos un saskaņotos Tehniskos projektus:
1.daļa – Jaunās apvienotās uzņemšanas nodaļas ēkas būvniecība Rīgā Tvaika ielā 2 – projektētājs SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”;

2.daļa – Ambulatorā centra ēkas būvniecība Rīgā Ļermontova ielā 1 – projektētājs SIA „Lejnieku projektēšanas birojs”.


1.12.2010. 2010.gada 1.decembrī ir parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta „Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” infrastruktūru, lai nodrošinātu esošo funkciju izpildi un nākotnē nodrošinātu vispusīgu, pēctecīgu garīgās veselības stacionāro aprūpi un narkoloģisko palīdzību atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Padomes nostādnēm primārās, sekundārās un terciārās veselības aprūpes jomā. Nodrošinot infrastruktūras attīstību, paredzēts veikt plašu centra apsaimniekošanā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju. Rīgā Tvaika ielā 2 par ERAF piesaistīto finansējumu paredzēta jaunās vienotas uzņemšanas nodaļas ar diagnostisko bloku un alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas ēkas būvniecība 2000 mplatībā; terapijas tipa profila infrastruktūras renovācija un rekonstrukcija 4666.5 m2 platībā; ēkas ārējā renovācija 714.5 m2 platībā.

Rīgā Ļermontova ielā 1 par ERAF piesaistīto finansējumu paredzēta jaunās ambulatorā centra ēkas būvniecība 940 m2 platībā; ambulatorā centra vēsturiskās ēkas renovācija un rekonstrukcija 460 m2 platībā.

Projekta kopējais budžets ir 4 259 536 LVL (t.sk. PVN). ERAF līdzfinansējums ir 85% no kopējā budžeta – 3 620 605,60 LVL (t.sk. PVN) un nacionālais privātais finansējums ir 15% – 638 930,40 LVL (t.sk. PVN).