Ceturtdien, 2023. gada 5. janvārī, uz savu pirmo sēdi sanāca Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Centrs)  Medicīnas padome.

Medicīnas padome izveidota, lai sekmētu un uzlabotu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, kā arī veicinātu izglītības un zinātnes attīstību. Tā izskatīs priekšlikumus kvalitatīvu, pacientu vajadzībām un normatīvajiem aktiem atbilstošu veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai un  sniegs priekšlikumus par Centram atzinuma sniegšanai nodotiem ārējo normatīvo aktu projektiem vai plānošanas dokumentiem.

Padomes pirmajā sēdē tika apstiprināts nolikums, pārrunāti darbības principi, kā arī atklātā balsojumā ievēlēti Padomes vadītājs un vadītāja vietnieks. Vienbalsīgi, visiem klātesošajiem padomes locekļiem balsojot “par” par Medicīnas padomes vadītāju tika ievēlēts RPNC Ambulatorā centra “Veldre” ar stacionāru vadītājs Māris Taube, bet par padomes vadītāja vietnieci ievēlēta RPNC Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja Iveta Ķiece.

Tāpat Padome tika iepazīstināta ar RPNC Pētniecības un Izglītības daļas vadītājas Lienes Sīles sagatavoto prezentāciju par 2023. gada plāniem saistībā ar metodiskā centra darbību, klīniskajām konferencēm, darbinieku apmācības semināriem, apmācībām pacientu ar demenci tuviniekiem un šizofrēnijas pacientu tuviniekiem.

Medicīnas padome ir konsultatīvs organizatorisks veidojums, kura darbības mērķis ir sekmēt Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra valsts veselības politikas īstenošanu, sekmēt un uzlabot sniegto veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, veicināt izglītības un zinātnes attīstību Centrā un informācijas apmaiņu starp ārstniecības personām, citām ārstniecības iestādēm, atbalstīt Centru tā stratēģijas īstenošanā.

Nākamā Medicīnas padomes sēde plānota 2023. gada 2. februārī.