4.06.2019.Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) jaunās vidēja termiņa darbības stratēģijas projekts ir izstrādāts atbilstoši Veselības ministrijas Pārresoru koordinācijas centra sagatavotajām valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes vadlīnijām. RPNC stratēģija kopumā ir izstrādāta atbilstoši prasībām, darba procesā precizējamas vēl tikai atsevišķas detaļas.  

Pie RPNC jaunās vidēja termiņa darbības stratēģijas strādāja iestādes darba grupa, kurā bija iesaistīti atbilstošo departamentu un dienestu vadītāji.

Dokumentā definēts iestādes galvenais stratēģiskais mērķis – Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientiem vērstu neatliekamās un plānveida psihiatrijas un narkoloģijas pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem, nodrošināt tiesu ekspertīzes psihiatrijas, psiholoģijas un narkoloģijas jomā, kā arī visu veidu medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļus, vienlaikus uzturot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un veicinot zinātnes un pētniecības attīstību.

RPNC jaunajā vidēja termiņa stratēģijā ietvertie svarīgākie nefinanšu mērķi ir saistīti ar veselības aprūpes pieejamības palielināšanu, nozīmīgi attīstot ambulatoro ārstniecību, efektīvu plānošanu un ārstniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu. Savukārt galvenais finanšu mērķis ir nodrošināt finansiāli stabilu RPNC darbību, vienlaicīgi panākot kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu. Stratēģijā norādītas arī iestādes attīstībai būtiskas investīcijas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu labāk pieejamu ārstniecību un ievērojami uzlabotu un padarītu mūsdienīgu ārstniecības vidi.

Izstrādājot RPNC jauno vidēja termiņa stratēģiju, ir ņemti vērā vairāki nozīmīgi dokumenti – vispirms 20.12.2016. gadā Ministru Kabineta sēdē izskatītais ziņojums “Par sistēmiski svarīgo ārstniecības iestāžu kartējumu un attīstības reformu” un konceptuālais ziņojumu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, ko Ministru kabinets apstiprināja 7.08.2017., kā arī iekļauta konceptuālā ziņojuma “Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, infrastruktūras attīstības plāniem” informācija.