VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

atalgojuma politikas pamatprincipi

Atlīdzību Centra darbiniekiem nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Latvijas Republikas Darba aizsardzības likumu, Ministru kabineta noteikumiem, regulējošiem darba samaksu un atlīdzību, un atbilstoši Centra amatu sarakstā un  iekšējos normatīvajos aktos paredzētajām amatu mēnešalgām un likmēm, izpildāmā darba apjomam un darbinieka kvalifikācijai.

Darba samaksa  ietver mēnešalgu, normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas, naudas balvas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu (t.i. samaksa par atvaļinājumu un papildatvaļinājumu, piemaksa par papildus darbu, par virsstundu darbu, par darbu naktī, piemaksa par darba vides riska faktoriem, citas piemaksas, par mācību atvaļinājumu u.c.).

Mēnešalgas apmēru norāda darba līgumā, kas noslēgts starp darba devēju un darba ņēmēju.

Centrā organizēta sekojoša darba samaksa: laika algas samaksa, kuru aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma, vai akorda (gabaldarba) algas samaksa, kuru aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.

Darbinieku mēnešalgas   apmēru  nosaka, atbilstoši apstiprinātajām amata kvalifikācijas kategorijām  un noteiktajām mēnešalgu skalām.

Amata kvalifikācijas kategorijas nosaka, novērtējot amatus saskaņā ar Centrā izstrādāto un apstiprināto darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas metodiku.  Metodika  izstrādāta atbilstoši normatīvajiem aktiem par intelektuālā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem, precizējot vērtēšanas rādītāju pakāpes un ņemot vērā Centra darbības specifiku.

Darbinieka mēnešalgas konkrēto apmēru nosaka saskaņā ar darbinieka kvalifikācijas līmeni  ņemot vērā  amata pienākumu specifiku  un atbildības līmeni,  darbinieka profesionālo kvalifikāciju  un pieredzi.

Centra ārstniecības personai var noteikt pagarināto darba laiku saņemot tās rakstveida piekrišanu. Pagarinātais normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt 60 stundas nedēļā un 240 stundas mēnesī. Ja ārstniecības personai noteikts pagarināts normālais darba laiks, darba samaksu par darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto normālo darba laiku, nosaka proporcionāli darba laika pieaugumam ne mazāk kā noteiktās stundas vai dienas algas likmes apmērā, bet, ja nolīgta akorda alga, — atbilstoši akorddarba izcenojumam par paveiktā darba daudzumu.

Piemaksas, materiālā stimulēšana un sociālās garantijas

Darbinieks var saņemt piemaksu Darba likumā, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, darba Koplīgumā un  darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā paredzētajā kārtībā un apmērā:

  • piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku saskaņā ar darba vides riska novērtējumu par darbu, kas saistīts ar paaugstinātu psiholoģisko un fizisko slodzi vai risku darbinieka drošībai un veselībai – 5-25% no mēnešalgas;
  • mēnešalgas palielinājuma piemaksa  par darba stāžu ārstniecības jomā Centra ārstniecības personām
  • par papildu darbu (prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta amata pienākumu pildīšanu, darba apjoma paplašināšanos), izvērtējot darba sarežģītības pakāpi, apjomu un atbildības līmeni,
  • piemaksa par nakts darbu, virsstundu darbu un par darbu svētku dienās  saskaņā ar Darba likumu un Atlīdzības likumu,
  • piemaksu par personisko darba ieguldījumu, intensitāti  un darba kvalitāti,  ņemot vērā darbinieka personisko darba ieguldījuma, kvalitātes un darba intensitātes izvērtējumu  un šādus kritērijus : darbinieka radošais un organizatoriskais ieguldījums  darbā, darba stāžs struktūrvienībā, papildus pienākumu veikšana un darba intensitāte aizvietojot citus darbiniekus, iniciatīvas paušana darba procesa pilnveidošanā, saskarsmes un sadarbības kvalitāte ar citiem kolēģiem un pacientiem,  ētikas un lojalitātes ievērošana.

Virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darba devējs un darbinieks par to vienojušies rakstveidā. Darbiniekam par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā pēc viņa lūguma un vienojoties ar darba devēju nostrādātās virsstundas var kompensēt, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku citā nedēļas dienā atbilstoši nostrādāto virsstundu vai svētku dienā nostrādāto stundu skaitam.

Darbiniekam var tikt piešķirta vienreizēja naudas balva apaļās jubilejās un sakarā ar svarīgu notikumu (sasniegumu) – ne vairāk kā vienas minimālās mēneša  algas apmērā, izvērtējot darbinieka ieguldījumu Centra  mērķu sasniegšanā un veicamā darba kvalitāti.

Centrā pabalstu un kompensāciju izmaksas sedz saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Latvijas Republikas Darba likumu, Latvijas Republikas Darba aizsardzības likumu un Koplīgumu.

Centrs darbiniekus apdrošina  pret nelaimes gadījumiem.

Informācija par Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” amatpersonu un darbinieku vidējās algas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

2018.gada oktobris

Amatu grupas Darbinieku skaits Vidējā mēnešalga EUR (brutto)
Centra valdes locekļi* 2 3625
Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis 2 3625
Ārsti 123 1532
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas 247 883
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas 299 571
Pārējie darbinieki 225 867

*Darba samaksu valdes locekļiem nosaka LR Veselības ministrija