Par mums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir lielākā psihiatriskās un narkoloģiskās ārstniecības iestāde Latvijā un senākā Baltijā – atvērta 1824. gada 21. septembrī.

Mūsu misija ir nodrošināt viegli pieejamu psihiatrisko un narkoloģisko ārstniecību ikvienam pacientam, un tā balstās iestādes pamatvērtībās: profesionālisms, atbildība, neatlaidība un attīstība. Mēs pastāvīgi un profesionāli pilnveidojamies paši un cenšamies ieviest Eiropas psihiatriskās un narkoloģiskās aprūpes jomā aprobētas un sekmīgas ārstniecības metodes. Labāka rezultāta sasniegšanai nostiprinām multidisciplināras speciālistu komandas darbu ar katru pacientu individuāli. Mērķtiecīgi īstenojot pārbūves un rekonstrukcijas darbus, veidojam civilizētu, 21. gadsimta prasībām atbilstošu ārstniecības vidi.

Mūsu vīzija – sabiedrībai nodrošināta ērti pieejama, kvalitatīva un profesionāla ambulatorā un stacionārā psihiatriskā un narkoloģiskā ārstniecība; objektīvs un savlaicīgs tiesu ekspertīžu iestādes darbs; efektīvs un lietderīgs finanšu līdzekļu izlietojums; augsti ārstniecības ētikas standarti; efektīvi izmantota informācijas tehnoloģiju attīstība un e-veselības sistēmas iespējas; apmierināti darbinieki mūsdienīgā un drošā darba vidē un ārstniecības iestādes laba reputācija sabiedrībā.

Mūsu prioritātes

  1. Ieguldījums cilvēka garīgās veselības aprūpē visa mūža garumā – novecošana, nezaudējot veselību un aktivitāti, depresiju agrīna diagnostika un pašnāvību novēršana, atbalsts ar saslimšanu saistīto sociālo problēmu risināšanā.
  2. Psihisko traucējumu un atkarību radītā sloga mazināšana sabiedrībā un veselīgi nodzīvoto mūža gadu palielināšana.
  3. Novecojošas sabiedrības garīgās veselības aprūpes sistēmas reorganizācija par viegli pieejamu, kvalitatīvu aprūpes modeli ar multiprofesionālu pieeju.
  4. Atbalstošas ārstniecības vides veidošana, sekmējot garīgās veselības aprūpes procesu.

Mūsu mērķis – saglabāt un attīstīt mūsdienīgas, primāri uz pacientiem vērstas garīgās veselības aprūpes vadošās iestādes pozīcijas Latvijā, ar vislielāko ārstniecības kapacitāti un visplašāk attīstīto ārpus stacionāra ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumu tīklu.

Mūsu stratēģiskie mērķi – stratēģija 2018 (no 39. – 41.lpp. atainoti finanšu un nefinanšu mērķu kvantitatīvie rādītāji)

1. Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu atbilstoši specializācijas profilam:

    • Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
    • Nodrošināt efektivitāti veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.
    • Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

2. Nodrošināt ieguldītā valsts kapitāla atdevi un kapitālsabiedrības vērtības pieaugumu: pozitīvu (sabalansētu) naudas plūsmu, pozitīvu neto rentabilitātes rādītāju, kopējās likviditātes koeficientu ne mazāku par 1,00.

Mēs vēlamies sabiedrībā mazināt aizspriedumus un bailes, garīgās aprūpes jomas stigmatizāciju, un iedrošināt meklēt palīdzību savlaicīgi, kad tā visvairāk nepieciešama.

Gada laikā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā stacionāri ārstējas turpat 7500 pacientu, savukārt ambulatoro apmeklējumu skaits gadā ir vairāk nekā 88 000. Galvenokārt apkalpojam Rīgas pilsētas un reģiona, tai skaitā, Jūrmalas, Tukuma, Ogres iedzīvotājus, bet pie mums ārstēties brauc arī no citām, tālākām Latvijas vietām.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra kolektīvā ir vairāk nekā 900 darbinieku. Lielākā daļa mūsu kolektīva strādā vēsturiskajā Tvaika ielas 2 un Aptiekas ielas 7 kompleksā, kur izvietotas psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības dienestu lielākās struktūrvienības. Ārstniecības iestādes struktūrā ietilpst arī divi garīgās veselības ambulatorās aprūpes centri: “Veldre”, Veldres ielā 1a, un “Pārdaugava”, Ļermontova ielā 1; Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un ārstēšanas centrs Laktas ielā 6, struktūrvienība Dārza ielā 4, kā arī Ilgstošas sociālās aprūpes centrs “Vecpiebalga” personām ar smagiem garīgiem traucējumiem Vecpiebalgā, “Greiveros”.

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir tiesu ekspertīžu iestāde, kura nodrošina tiesu psihiatriskās, psiholoģiskās un kompleksās ekspertīzes. Sertificēti narkoloģiskās palīdzības dienesta tiesu eksperti veic narkoloģiskās un ķīmiski toksikoloģiskās ekspertīzes, kuru kvalitāti un precizitāti nodrošina Baltijas valstīs modernākā laboratorija. Iestādes pamatdarbība ietver arī, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu saskaņā ar tiesas lēmumu – ārstēšanos ambulatori, stacionāri vai specializētajā psihiatriskajā nodaļā ar apsardzi, kā arī informatīvu un konsultatīvu atbalstu valsts pārvaldes institūcijām un Latvijas garīgās veselības ārstniecības un aprūpes iestādēm. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir klīniskās pētniecības un izglītības bāze Rīgas Paula Stradiņa Universitātei, sadarbojas ar Latvijas Universitāti un citām medicīnas izglītības iestādēm, pie mums rezidentūrā mācās lielākā daļa psihiatriskās un narkoloģiskās ārstniecības topošo speciālistu. Ārstniecības iestāde sadarbojas arī ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem un atbalsta primārās veselības aprūpes profesionāļu pilnveidošanos nozares kvalitātēs.

Mūsu darbības moto saskan ar iestādes pirmā direktora Oto Vilhelma fon Hūna (1764. – 1832.) noteikto un darbīgā mūža apliecināto: „Tautas veselība ir augstākais likums!”

Mēs būsim gandarīti, ja spēsim palīdzēt!