Pacientiem un tuviniekiem

Cienījamie apmeklētāji!

Koronavīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanai Latvijā noteikts ārkārtas stāvoklis!
Mūsu medicīnas iestādē tiks stingri ievēroti karantīnas noteikumi!
Tas nozīmē, ka pieņemti tiek sūtījumi pacientiem, bet tikšanās ar pacientiem klātienē nav atļauta, izņemot īpašus gadījumus, saistītus ar būtiskām izmaiņām pacienta veselības stāvoklī, ar nodaļas vadītāja vai stacionāra virsārsta atļauju.
Lūdzam respektēt mūsu iestādē noteikto kārtību un izturēties ar izpratni, lai Jūsu tuviniekus pasargātu no vīrussaslimšanas!
Neskaidrību jautājumos aicinām vērsties telefoniski pie nodaļas vadītāja, stacionāra virsārsta – psihiatrija: 67080203, narkoloģija: 67080148, kā arī rakstiski e-pastā rpnc@rpnc.lv.
Zināšanai! Uz laiku tiek atceltas mājas vizītes. Sīkāka informācija pa tālruni: 67080156


Lai nepakļautu inficēšanās riskam pacientus un darbiniekus, RPNC tiek ievēroti stingri COVID – 19 karantīnas noteikumi un nepiederošām personām ir ierobežota pārvietošanās RPNC  publiskajās telpās! Uz nenoteiktu laiku RPNC administrācijas (A) ēkas ārdurvis (centrālā ieeja) ir slēgtas!
Saziņai: e-pasts: rpnc@rpnc.lv
RPNC uzziņu tālr.: 67080-112
                                 67080-142
Lietvedības daļas tālr.: 67080-160
Personāla daļas tālr.: 67080-266
Grāmatvedības tālr.: 67080-176
Iepirkumu daļas tālr.: 67080-262
Drošības daļas tālr.: 67080-268
Sabiedrisko attiecību tālr.: 67080-237
Psihiatrijas stacionāra virsārsts: 67080-203
Narkoloģijas stacionāra virsārsts: 67080-148
Iesniegumus varat ievietot pie durvīm esošajā pastkastītē!


Uzmanību! COVID-19 izplatību ierobežojošie pasākumi RPNC!

 • Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatori konsultatīvā nodaļa pārtraukusi pacientu mājas vizītes.
 • Ambulatorās konsultācijas uz laiku pārtraukuši klīniskie psihologi un uztura speciālists.
 • Izbeigta ārstu konsilija organizēšana pēc pacienta vēlēšanās.
 • No 23.03. – 14.04. atceltas pirmstermiņa veselības pārbaužu komisijas.
 • Kārtība apmeklētāju rindās tiek stingrāk organizēta Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ekspertīzes nodaļā (ANPREN), kā arī ilgtermiņa farmakoterapijas metadona programmas pacientiem Aptiekas ielā 1.
 • Uz laiku pārtraukta plānveida ārstēšana dienas stacionāros ambulatorajos centros “Veldre” un “Pārdaugava”, kā arī plānveida ārstēšana stacionārā, tai skaitā Minesotas programmā.
 • Ja šajos apstākļos ir sarežģīti ierasties pie ārsta, mēs aicinām sazināties ar RPNC reģistratūru  un vienoties par nepieciešamajiem pakalpojumiem.  Tālruņi (no 8:00-16:00): Psihiatrijas ambulatori konsultatīvajai nodaļai67080147 un Narkoloģijas ambulatori konsultatīvajai nodaļai67080193, Tvaika ielā 2; ambulatorajam centram “Veldre”67819748; ambulatorajam centram “Pārdaugava”67715108
 • Uz valstī noteiktās COVID – 19 infekcijas ārkārtējās situācijas laiku RPNC pārtrauc izsniegt psihiatra un narkologa atzinumus! Izņēmums – personas, kuras paredzēts nodarbināt bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam un apkārtējiem, pamatojot to ar Veselības ministrijas 25.03.2020. rīkojumu nr.59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā”. Saziņai – tālrunis: 67080155


Informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD)

Ir izveidots bezmaksas tālrunis 8303 COVID-19 analīžu pieteikšanai! Darbojas katru dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Joprojām aktuāli ir arī pārējie tālruņi:

Ja atgriežas no ārvalstīm un parādās akūtas respiratoras infekcijas simptomi, ir jāzvana – 113 . Analīzes tiks paņemtas mājās vai novirzīs uz analīžu telti. Jārēķinās ar ilgu gaidīšanu, bet nav par to jāsatraucas. Var zvanīt E.Gulbja laboratorijai: +371 67801112
Jautājumiem un konsultācijām par COVID – 19 tālr.: 67387661


Informācija no Zāļu valsts aģentūras (ZVA)

No 2020. gada 1. aprīļa spēkā jauna kārtība kompensējamo zāļu recepšu izrakstīšanā – zāles kļūs lētākas, jo zāles tiks izrakstītas un kompensētas, pamatojoties uz zāļu aktīvo vielu, kas ir galvenā ārstējošā viela, nevis pievienotajām palīgvielām, kuras tiek pievienotas papildus – krāsai, smaržai, garšai utml.

Lai zinātu, kā rīkoties un nepārmaksātu par zālēm, skatiet šeit pievienoto informatīvo bukletu! Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”
Šajā sadaļā atradīsit informāciju, kas var noderēt, meklējot palīdzību mūsu ārstniecības iestādē.  Šeit ir atbildes uz jautājumiem, kuri tiek uzdoti visbiežāk, atsauces uz dokumentiem, kuri nosaka mūsu darbību un kuri svarīgi jums, tāpat arī informācija par iestādes iekšējo darbības organizāciju un pieejamo servisu.

Mēs vēlamies, lai, ierodoties pie mums, jūs būtu informēti, justos ērti un ārstēšanās būtu sekmīga!


Uzmanību!

Lūdzu, pievērsiet uzmanību transporta izmaiņām no 2.01.2020., lai nokļūtu līdz mūsu ambulatorajam centram “Veldre” . Vairāk informācijas šeit.


Uzmanību! Lai nodrošinātu labāku pakalpojumu pieejamību, esam piesaistījuši mobilo sakaru operatoru LMT, kurš nodrošinās zemas izmaksas, zvanot no mobilajiem tālruņiem uz RPNC Uzņemšanas nodaļu: 67080142 (LMT), Psihiatriskās palīdzības ambulatorās nodaļas reģistratūru: 67080147 (LMT) un Narkoloģiskās palīdzības ambulatorās nodaļas reģistratūru: 67080193 (LMT) Tvaika ielā; reģistratūru a/c „Veldre”: 67819748 (LMT) un reģistratūru a/c „Pārdaugava”: 67715108 (LMT).

Pārējos RPNC telekomunikāciju sakarus nodrošina piesaistītais operators „CSC Telekom” ar savu sadarbības partneri „Fixed Line”, kuru kompetencē ir arī noteikt zvana tarifus apkalpotā telekomunikāciju tīkla lietotājiem, tāpēc zvans no fiksētā tālruņa numura uz RPNC fiksētajiem tālruņiem ir par viņu noteikto samaksu! Atvainojamies, ka tas sagādā neērtības!


Dokumentu pieņemšana –Lietvedības daļa atrodas A ēkas 1. stāvā 104. kabinetā (Tvaika iela 2)

apmeklētāju pieņemšana:           9:00 – 12:00

           13:00 – 16:00


Aktuāli! Latvijas Tiesībsarga birojs ir sagatavojis informatīvu bukletu par pacienta tiesībām. Buklets PDF formātā ir pieejams Tiesībsarga mājaslapā šeit.


Iekšējās kārtības noteikumi

Ārstējoties psihiatriskajā vai narkoloģiskajā stacionārā, kā arī, atnākot ciemos pie slimnieka, ir jāņem vērā iekšējie kārtības noteikumi, kas nodaļām var nedaudz atšķirties. Ar tiem katrs pacients tiek iepazīstināts, iestājoties stacionārā. Informācija par iekšējās kārtības noteikumiem ir izvietota katrā slimnīcas nodaļā. Ja jums rodas jautājumi par tiem, varat sazināties ar stacionāra nodaļu pa tālruni vai arī vērsties klātienē pie nodaļas ārstniecības personām.

Zināšanai! Lai nodrošinātu kvalitatīvus un drošus medicīniskos pakalpojumus – konkrētajam pacientam noteiktos izmeklējumus, manipulācijas un noteiktās terapijas, RPNC stacionārā visa ārstniecības procesa laikā grūti kontaktējamu vai nekontaktējamu pacientu identifikācijai tiek izmantotas pacientu identifikācijas aproces.


Katrā stacionāra nodaļā ir diennakts dežūrtālrunis, kuru varat sameklēt sadaļās Psihiatriskās palīdzības dienests vai Narkoloģiskās palīdzības dienests.

apmeklētāju laiks ir katru dienu: no 11:00 – 13:00 un no 16:00 – 19:00

pusdienu laiks: no 13:00 – 14:00

pacientu atpūta, „klusā stunda”: no 15:00 – 16:00


Pacientu iemaksas

Psihiatrs ir tiešās pieejamības ārsts, tāpēc tā ambulatoru apmeklējumu apmaksā valsts. Pacientam, saņemot psihiatrisko ārstēšanu, pacienta iemaksa par ārsta – psihiatra konsultāciju nav jāmaksā, pārējos gadījumos pacienta iemaksa ir EUR 4,00. Pacienta iemaksa par ārstēšanos psihiatriskās palīdzības dienas stacionārā dienā ir  EUR 7,00 un par ārstēšanos slimnīcā (gultasdiena + medicīniskā rehabilitācija) – dienā EUR 12,00 bet šīs pacientu iemaksas sedz valsts.

Par ambulatoru narkologa apmeklējumu pacienta iemaksa ir EUR 4,00. Par ārstēšanos narkoloģiskās palīdzības slimnīcā pacienta iemaksa dienā ir EUR 7,00.

Ministru kabineta Noteikumi nr.555(28.08.2018.)  nosaka pacientu līdzmaksājuma apmēru, kā arī kategorijas, kuras, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju, ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Mūsu ārstniecības iestādē tās ir šādas:

 • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • orgānu donori;
 • I grupas invalīdi;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Medikamenti

Ārstējoties stacionārā, pacientam nepieciešamie medikamenti tiek nodrošināti. Apmeklējot ārstu ambulatori, pacients tiek konsultēts par turpmāko ārstniecību mājas apstākļos, dienas stacionārā vai slimnīcā. Ambulatori izrakstītās zāles pacients apmaksā atkarībā no valstī noteiktās kārtības par kompensējamiem vai pilnībā apmaksājamiem medikamentiem. Informāciju par kompensējamiem medikamentiem varat sameklēt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: www.vmnvd.gov.lv  sadaļā Kompensējamie medikamenti.


Serviss

Mūsu teritorijā atrodas publiski pieejamā “Mēness aptieka”.

darba laiks: darbdienās no 8:00 – 17:30

tālrunis: 20377521


Ir pieejams frizieris, apmeklējums ir iepriekš jāpiesaka, tālrunis 29859295.


Par mašīnas iebraukšanu un novietošanu slimnīcas teritorijā ir jāmaksā EUR 1,50.