Sorry, this entry is only available in Latvian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ERAF aktivitātes

eraf_2019

02.01.2019.

Projekta virzība Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā

Darbības programmas “”Izaugsme un nodarbinātība”” 4.2.1. speciālā atbalsta mērķa “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”” 4.2.1.2. pasākuma “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 12.panta pirmo daļu un trešās daļas 3.punktu, kā arī atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.13, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 31.07.2018. Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza izvērtēšanai projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkā Tvaika ielā 2, Rīgā” (turpmāk – ERAF projekts).

Turpinās iesniegtā projekta izvērtēšana, tiek plānots, ka 2019. gadā tiek parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF projekta īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 600 000,00 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 1 200 000,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 020 000,00 EUR un valsts budžeta finansējums 180 000,00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” finansējums 400 000,00 EUR.

11.03.2019.

Projekta īstenošana, būvdarbu veicēja izvēle

Saskaņā ar 01.02.2019. iepirkuma komisijas lēmumu, Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā (atklāta konkursa), iepirkuma “Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)”, identifikācijas Nr. RPNC/2018/7, ietvaros, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir deleģētas SIA “LC būve” (reģistrācijas Nr.40003038782).

Būvuzņēmēja finanšu piedāvājums: piedāvātā līgumcena 1 077 240,47 EUR, pasūtītāja rezerve 5% 53 862,02 EUR, pavisam kopā ar pasūtītāja rezervi 5% – 1 131 102,49 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Iepirkuma līguma ietvaros paredzētos būvdarbu pakalpojumus plānots finansēt no ERAF finansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas ietvaros, paredzot līdzfinansējuma daļa no valsts finansēto medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Iepriekš minētā iepirkuma ietvaros VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir saņēmusi Veselības ministrijas saskaņojumu un saskaņā ar 08.03.2019. kapitāla daļu turētāja lēmumu – ir atļauts slēgt iepirkuma līgumu ar izvēlēto būvuzņēmēju.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkā ar kadastra Nr.0100 0196 053 056 Tvaika ielā 2, Rīgā ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas ietvaros

21.03.2019.

Projekta īstenošana, iepirkuma līguma noslēgšana un būvdarbu realizācija

2019. gada 28. martā tiek plānots parakstīt iepirkuma līgumu ar izvēlēto būvuzņēmēju SIA “LC būve” reģistrācijas Nr.40003038782) par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056) ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir VSIA “”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” slimnīcas ēkas ar kadastra Nr.0100 0196 053 056 Tvaika ielā 2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošajām konstrukcijām, veicot apkures sistēmas atjaunošanu, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu un iekšējo inženiertīklu atjaunošanu atbilstoši izstrādātajai apliecinājumu kartei un ēkas energosertifikātam

Lai nodrošinātu 04.01.2018. Ministru kabineta noteikumos Nr.13 “”darbības programmas “”Izaugsme un nodarbinātība”” 4.2.1. speciālā atbalsta mērķa “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”” 4.2.1.2. pasākuma “”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” noteiktā specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu, projekta ietvaros tiks veikti šādi būvdarbi:

1. Fasādes siltināšanu plānā apmetuma sistēmā;

2. Logu un ārdurvju nomaiņu, logu drošības restu demontāžu;

3. Cokola siltināšanu un apmales ap ēku atjaunošanu;

4. Iekšējo inženiertīklu atjaunošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiek plānots sasniegt šādu rezultātu:

1. Siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;

2. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta ietvaros paredzētajiem būvdarbiem -nepārsniegs 110 kWh/m2 gadā.

3D Logs V1 Smilsu fas 2