Maksas pakalpojumi

Pakalpojumus, kuri nav iekļauti valsts finansējuma programmās, var saņemt par maksu. Maksas pakalpojuma cena atrodama atbilstošajā cenrādī. Maksas pakalpojumi ietver izziņas no psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības dienestu datu bāzes, atzinumu, izrakstu, kopiju, norakstu sagatavošanu, kā arī ārstniecisku procedūru, manipulāciju, specifisku analīžu un pārbaužu veikšanu u.c. pakalpojumus.

Aktuāli ir psihiatra un narkologa atzinumi personām:

  • transportlīdzekļa vadītāja apliecības saņemšanai;
  • ieroča iegādāšanās, nēsāšanas un glabāšanas atļaujas saņemšanai;
  • ar darbu īpašos apstākļos, vai kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori.

Informācija par izziņām vai atzinumiem var saņemt, zvanot uz šādiem tālruņiem:

Psihiatriskās palīdzības dienesta tālrunis informācijai: 67080155
Narkoloģiskās palīdzības dienesta tālrunis informācijai: 67080193

Izrakstus, norakstus un kopijas, atbilstoši noteiktajam cenrādim, saskaņā ar Pacientu tiesību likuma 9. panta 1. punktu, saņem triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

Lietvedības tālrunis: 67080174

Pacientu veselības stāvokļa datu aizsardzību un informācijas, izziņas saņemšanas kārtību nosaka Pacientu tiesību likuma 7., 9., 10., 13. pants. Informācija, kas attiecas uz pacienta veselības stāvokli, ir aizsargājama. Informāciju par pacientu drīkst izpaust tikai ar viņa rakstisku piekrišanu. Šī informācija nav izpaužama arī pēc pacienta nāves, izņemot pacienta laulāto, bērnus, vecākus, brāļus vai māsas, vecvecākus, mazbērnus šādos gadījumos:

      1. informācijas sniegšana var ietekmēt minēto personu dzīvību vai veselību vai atvieglot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tām;
      2. informācija ir saistīta ar pacienta nāves cēloni vai ārstniecību laikā pirms viņa nāves.

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, informāciju par pilngadīgas, rīcībspējīgas personas veselības stāvokli sniedz vienīgi pašam pacientam, kā arī iepriekš minētajām personām. Informāciju par rīcības nespējīgas personas veselības stāvokli sniedz arī viņa aizgādnim. Informāciju par nepilngadīgas personas veselības stāvokli ir tiesīgs saņemt viņa likumiskais pārstāvis, ja tas nekaitē pacienta interesēm. Ārsts pieņemto lēmumu ieraksta nepilngadīgā pacienta medicīniskajos dokumentos un informē par to bāriņtiesu.

Pieprasītā informācija tiek sagatavota, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, un izsniegta vienīgi pieprasījuma iesniedzējam. Personai, saņemot sagatavoto informāciju, jāuzrāda pase vai identifikācijas (ID) karte.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra līgumā ar Nacionālo Veselības dienestu ir noteikti ambulatorie un stacionārie maksas pakalpojumi atsevišķām pakalpojumu saņēmēju grupām, kas tiek sniegti ārpus Latvijā noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtības.

Cenrāži

Dokumentu noformēšanas maksas pakalpojumu cenrādis

Psihiatriskās palīdzības dienesta un Diagnostikas un sociālās rehabilitācijas daļas ambulatoro un stacionāro maksas pakalpojumu cenrādis

Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatoro un stacionāro maksas pakalpojumu cenrādis

ANPREN maksas pakalpojumu cenrādis

Transportlīdzekļu pakalpojumu cenrādis

Cenrādis citiem maksas pakalpojumiem